Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina u svrhu obavljanja ugostiteljskih usluga na manifestaciji „LUKOVO U NOVSKOJ“

Na temelju članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 30/2018) Gradonačelnik Grada Novska raspisuje
 
JAVNI  NATJEČAJ
za davanje na korištenje  javnih površina u svrhu obavljanja ugostiteljskih usluga na manifestaciji  „LUKOVO U NOVSKOJ“ 
 
 
1. Predmet natječaja je  korištenje  javne površine na lokaciji k.č.br. 2990  k.o. Novska, šetnica Trg dr. Franje Tuđmana u središtu Novske putem prikupljanja pisanih ponuda za obavljanje  ugostiteljske djelatnosti  usluge hrane i pića na dan 18. listopada 2018. godine prigodom održavanja manifestacije  „Lukovo u Novskoj.“
 
Lokacije  su  asfaltirani prostor na šetnici Trg dr. Franje Tuđmana u Novskoj, oznake kč. br. 2990  k.o. Novska. 
 
Na korištenje  se daju četiri (4) lokacije  pojedinačne površine  do 12 m2. 
 
Lokacije se daju na korištenje za postavljanje ugostiteljskog objekta u drvenoj kućici, klupe, kolica i sličnih naprava za pružanje ugostiteljskih usluga hrane i pića.
 
Početna cijena naknade: 100 kn  dnevno po  napravi.
 
2. Ponuđene lokacije se daju na korištenje najpovoljnijem ponuditelju  Ugostitelj je dužan organizirati pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije najkasnije od 16 sati do 24 sata.
 
Ugostiteljske usluge hrane i pića pružaju se u skladu sa zakonskim propisima i propisanim standardima za obavljanje svoje djelatnosti. Ugostitelj je dužan učiniti sve potrebne predradnje za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga van ugostiteljskog objekta i o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje svoje djelatnosti.  
 
Izabrani ponuditelj  obvezan je osigurati opremu za pružanje usluga i radnu rasvjetu, urediti i opremiti uređajima i inventarom lokaciju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz svoje ponude uz prethodnu suglasnost Grada Novska, pridržavati se odredbi javnog reda i mira Grada Novska, osigurati i primijeniti sustav naplate usluga  u skladu sa zakonskim odredbama.
 
3. Pravo podnošenja ponude imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. 
 
Ponuda mora sadržavati:
 
Za fizičke osobe obrtnike:  tekst ponude sa imenom  i prezimenom, prebivalište i OIB, preslike osobne iskaznice i obrtnice iz koje je vidljiva registracija za obavljanje  djelatnosti  koja je predmet natječaja, telefonski broj ponuditelja, 
Za pravne osobe: tekst ponude, naziv tvrtke, sjedište, OIB, preslika izvoda iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva registracija za obavljanje  djelatnosti  koja je predmet natječaja, telefonski broj ponuditelja
Visinu ponuđene naknade 
Opis ugostiteljske ponude
 
Ponude ponuditelja koji imaju nepodmirenih dugovanja prema proračunu Grada Novske neće se razmatrati.
 
4. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, s naznakom „JAVNI NATJEČAJ, ugostiteljske usluge – NE OTVARATI“ ili neposrednom predajom u pisarnici Grada Novska.
Ponude se zaprimaju do 12. listopada 2018. do 15 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se 15. listopada 2018. u 8 sati.
 
5. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos naknade. 
Lokacije će se dodjeljivati na način da ponuditelj s najvišim iznosom ponuđene naknade dobije lokaciju koja je najbliža  pozornici. 
 
Dodatni kriteriji: Ako više ponuditelja ponudi isti iznos naknade prednost ima onaj ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u pisarnicu Grada Novske. 
 
6. Grad Novska ne osigurava izabranim ponuditeljima na ovom natječaju priključak na vodu ili priključak na električnu energiju.
 
7. S ponuditeljima će se zaključiti Ugovor o privremenom korištenju javne površine. 
 
8. Svaki korisnik dužan je na dan 18. listopada  2018.  do 16 sati  sklopiti ugovor, pristupiti  na dodijeljenu lokaciju i uplatiti naknadu. U slučaju da korisnik  ne dođe u ugovoreno  vrijeme na lokaciju ili ne uplati  naknadu prije početka korištenja smatrat će se da je jednostrano odustao od korištenja javne površine.
 
9. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzimati u obzir prilikom odabira ponuditelja, kao ni ponude onih ponuditelja koji nisu podmirili obvezu prema Gradu Novska po osnovi prijašnjih korištenja javne površine.
 
10. Odluku o izabranim ponuditeljima i rednom broju ostvarene lokacije ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Novske. Odluka o izabranim ponuditeljima i broju ostvarene lokacije objavit će se na internetskoj stranici Grada Novske na mjestu predviđenom za važne obavijesti, odmah po njenom donošenju.   
 
11. Dodatne informacije o ovom javnom natječaju mogu se dobiti u dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Novske, tel. (044 ) 691-520.
 
KLASA: 944-15/18-01/40
URBROJ: 2176/04-03-18-2
Novska, 26. rujna 2018.
 
GRADONAČELNIK
Marin Piletić, prof.