Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina za postavljanje štandova i uslužnih naprava na manifestaciji „LUKOVO U NOVSKOJ“

Na temelju članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 30/2018) Gradonačelnik Grada Novska raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za davanje na korištenje  javnih površina za postavljanje štandova i uslužnih naprava na manifestaciji  „LUKOVO U NOVSKOJ“

 

 

  1. PREDMET  JAVNOG NATJEČAJA

 

Predmet javnog natječaja je  davanje na privremeno korištenje javnih površina u Novskoj,  na dan  18. LISTOPADA 2018. godine, na šetnici Trg dr. Franje Tuđmana, nasuprot PBZ (prva lokacija) do Trga Đure Szabe, parkiralište ispred trgovine „Muller“ na Trgu Đure Szabe (posljednja lokacija),  u svrhu  postavljanja štandova za prodaju prigodnih proizvoda iz domaće radinosti, starih obrta i zanata, igračaka, bombona, ukrasnih predmeta i suvenira i uslužnih naprava za prodaju svježe pripremljenih prehrambenih proizvoda (palačinke, šećerna vata, plodine i sl.).

 

  1. UVJETI NATJEČAJA

 

1. Početna  naknada  za korištenje javne površine iznosi 100,00  kn po jednom metru dužnom dnevno.


2. Maksimalna površina koju ponuditelj može koristiti  po jednoj ponudi iznosi  6 metara dužnih (maksimalna dimenzija 6x2).

 

3. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je visina naknade za korištenje javne površine po jednom metru dužnom.


Dodatni kriteriji: Ako više ponuditelja ponudi isti iznos naknade, prednost ima ona ponuda kojom se koristi više metara dužnih javne površine, a ako više ponuditelja ponudi osim istog iznosa naknade i istu veličinu javne površine, prednost ima onaj ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u pisarnicu Grada Novske.

 

4. Najpovoljnija je ona ponuda koja nosi najviši iznos naknade po jednom metru dužnom.


U slučaju iz točke 3., kada ima više ponuda s istim iznosom naknade, za izbor povoljnije ponude primjenjuju se i dodatni kriteriji.

 

5. Lokacije će se dodjeljivati na način da ponuditelj s najvišim iznosom ponuđene naknade po metru dužnom dobije lokaciju koja je najbliža centralnom zbivanju (šetnica Trg dr. Franje Tuđmana) i tako redom do ponude koja je najniža (na Trgu Đure Szabe).

 

6. Korisnik javne površine osigurava svoj štand ili uslužnu napravu i odgovoran je za sigurnost njenog rada, radnika koji rade u njoj i za sigurnost kupaca i prolaznika. 

 

7. Točna pozicija lokacije za svakog ponuditelja  bit će definirana nakon otvaranja ponuda i utvrđivanja redoslijeda ponuditelja, u skladu s kriterijima iz ovog natječaja.


8. Broj pojedinačnih lokacija koje će se moći dati u na korištenje ovisit će o broju ponuda koje pristignu na ovaj natječaj, o zakupljenom broju kvadrata svakog pojedinog ponuditelja, te  prostornih mogućnosti javne površine koja je predmet prava korištenja (od početne lokacije do završne lokacije).

 

9. Natjecati se mogu isključivo pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koju namjeravaju obavljati na lokaciji koja se daje na korištenje.
 

10. Grad Novska ne osigurava izabranim ponuditeljima na ovom natječaju priključak na vodu ili priključak na električnu energiju.

 

11. Krajnji rok za dostavu pisanih  ponuda  je 10. listopad 2018. godine do 15 sati do  kada ponude moraju biti  zaprimljene u pisarnici Grada Novske. Ponude se dostavljaju  poštom na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, ili neposredno u pisarnicu, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Natječaj za korištenje javne površine – Lukovo u Novskoj“- NE OTVARAJ.

 

12. Pisane ponude sadrže:

- naziv ponuditelja, adresa ili sjedište, OIB
- kontakt telefon  i e-mail odgovorne osobe ponuditelja za potrebu slanja obavijesti,
- ponuđenu naknadu za korištenje  po  jednom metru dužnom,
- površina koja se uzima na korištenje( maksimalno 6 metara dužnih, maksimalna

  dimenzija: 6x2 po štandu i uslužnoj napravi),
- vrstu proizvoda koja će se prodavati sa štanda ili uslužne naprave
- preslika osobne iskaznice za fizičke osobe ako je ponuditelj fizička osoba,
- preslika  rješenja o obrtu ako je ponuditelj obrtnik,
- izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,
- preslika Rješenja o upisu u registar udruga, ako je ponuditelj  udruga,
- preslika Rješenja o upisu u registar obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ako je  ponuditelj OPG, 

 

13. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzimati u obzir prilikom odabira ponuditelja, kao ni ponude onih ponuditelja koji nisu podmirili obvezu prema Gradu Novska po osnovi prijašnjih zakupa i korištenja javne površine.

 

14. Otvaranje ponuda i utvrđivanje redoslijeda ponuđača izvršit će Povjerenstvo Grada Novske u Gradskoj vijećnici dana 11. listopada 2018.  godine u 9 sati.

 

15. Odluku o izabranim ponuditeljima i rednom broju ostvarene lokacije ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Novske. Odluka o izabranim ponuditeljima i broju ostvarene lokacije objavit će se na internetskoj stranici Grada Novske na mjestu  predviđenom  za važne obavijesti.

 

16. Izabrani ponuditelji sklapaju Ugovor o privremenom korištenju javne površine odmah nakon donošenja odluke o izabranim ponuditeljima, a najkasnije  na dan korištenja, do 10 sati. U slučaju neodazivanja na potpis ugovora u navedenom roku smatrat će se da je ponuditelj odustao od korištenja.

 

17. Svaki korisnik dužan je na dan 18. listopada  2018.  godine  do 10 sati postaviti štand i uslužnu napravu na dodijeljenu lokaciju i uplatiti ugovorenu naknadu za korištenje.

 

18. U slučaju težih vremenskih nepogoda (jaka kiša i vjetar, tuča i sl.) na dan 18. listopada 2018.,  koje ometaju postavljanje štanda i prigodnu prodaju, te postoji mogućnost nastanka štete na stvarima korisnika,  do tada sklopljeni   ugovori o privremenom korištenju mogu se raskinuti na  pojedinačni zahtjev korisnika, koji je o tome dužan izvijestiti  komunalnog redara Grada Novska.

 

19. Dodatne informacije o ovom javnom natječaju mogu se dobiti u dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Novske, tel. (044 ) 691-520.

ovdje možete preuzeti 

SKICU ŠTANDOVA

 

KLASA: 944-15/18-01/40
URBROJ:2176/04-03-18-1
Novska, 24. rujna 2018.

                                                                                       

 

GRADONAČELNIK

Marin Piletić, prof.