Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti temeljem Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2018. godinu za Mjeru 2., podmjera 2.1.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novske (“Službeni vjesnik“ Grad Novska broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13 i 39/14, 4/18) , Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske od 2016.-2020. godine („Službeni vjesnik“ Grada Novske broj: 59/15),čl. 12. Izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2016.-2020. (Službeni vjesnik br.12/2018) i u svezi sa Uredbom komisije (EZ) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine, o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni vjesnik Europske unije L 352/1), Gradonačelnik Grada Novske, dana  04.svibnja 2018. godine, objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za dodjelu potpore male vrijednosti temeljem Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2018. godinu

za Mjeru 2., podmjera 2.1.

 

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) je dodjela potpore male vrijednosti u poduzetništvu za 2018. godinu,  na području Grada Novske (u daljnjem tekstu: Dodjela potpore) na temelju Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske od 2016.-2020. godine („Službeni vjesnik“ Grada Novske broj: 59/15) i čl. 12. Izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2016.-2020. (Službeni vjesnik br.12/2018).

 

Javni poziv je raspisan samo za Mjeru 2., podmjera 2.1. definiranih čl. 12. Izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2016.-2020. (Službeni vjesnik br.12/2018) – POTPORE ZA PODUZETNIKE – POČETNIKE S POZITIVNIM MIŠLJENJEM HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

 Potpore male vrijednosti se dodjeljuju sukladno pravilima Europske unije o pružanju potpore  male vrijednosti poduzetnicima propisanim Uredbom Komisije (EZ) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni vjesnik Europske unije L 352/1) – u daljnjem tekstu: Uredba.

Sukladno članku 3. Uredbe, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.

Gornja granica iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpore male vrijednosti ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava podrijetlom iz Unije.

Razdoblje o tri fiskalne godine utvrđuje se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenuje u Republici Hrvatskoj.

II. KORISNICI SREDSTAVA

Prihvatljivi korisnici: definirani unutar poglavlja IV. POTPORA.

Cilj je kroz sufinanciranje troškova za ulaganje u otvaranje i razvoj djelatnosti mikro, malog i srednjih poduzetnika, obrtnika i OPG-a (pokretanje i/ili ulaganje u dopunsku nepoljoprivrednu djelatnost na OPG-u)  potaknuti otvaranje novih subjekata.

 Korisnici koji nisu prihvatljivi u ovom Pozivu:

- pravne osobe koje su predmet stečajnog postupka ili ispunjavaju kriterije za pokretanje stečajnog         

  postupka na zahtjev  njegovih vjerovnika na način koji je propisan Zakonom o stečaju („nn br. 71/15“);

- pravne osobe koje su u postupku likvidacije;

- pravne osobe koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće

 sukladno  zakonskim odredbama, ili drugih obveza prema Gradu Novska;

- pravne osobe koje nemaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kakvoj osnovi.

- pravne osobe koje su zatvorile su tvrtku/obrt/OPG unatrag 24 mjeseca

- imaju dugovanja prema Gradu Novska

- nemaju boravište i prebivalište na području Grada Novska

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI

JAVNI POZIV

MJERA 2.1.- PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA - PODUZETNIK POČETNIK

Nacrt Ugovora za objavu

Izjava o korištenju potpora male vrijednosti

Izjava o neprenosivosti na drugu osobu

Izjava o poreznoj obvezi samozapšljavanja

Izjava prijavitelja o nepostojanju dvostrukog financiranja