Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za zakup javne površine - križanje Zagrebačke i Ilirske ulice, za postavu reklamne vitrine – city lighta, max. površine 1,5 x 2,5 m (jedna lokacija).

Na temelju odluke Gradonačelnika  Grada Novska KLASA: 944-18/17-01/6 URBROJ: 2176/04-03-17-1 od 12. travnja 2017., Grad Novska  objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 za zakup javne površine

 

I.        PREDMET ZAKUPA

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup  javne  površine na području Grada Novska, križanje Zagrebačke i Ilirske ulice,  za postavu reklamne vitrine – city lighta,  max. površine 1,5 x 2,5 m (jedna lokacija).

 

II.        ROK ZAKUPA I ZAKUPNINA

Na određeno vrijeme od 5 godina, počevši od dana zaključenja ugovora o zakupu.

Početna godišnja zakupnina iznosi 2.500,00 kn.

 

III.       UVJETI NATJEČAJA

  1. Pisanu ponudu mogu podnijeti pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti komercijalnog oglašavanja.
  2. Ponuditelj je dužan o vlastitom trošku pribaviti suglasnost za priključenje na niskonaponsku  mrežu i tehničko rješenje priključka, po potrebi
  3. Ponuditelj  se davanjem izjave o prihvaćanju uvjeta ovog javnog natječaja obvezuje da na javnoj površini neće objavljivati sadržaje koji bi promicali rasnu, vjersku, etničku i drugu netrpeljivost, kao ni oglasne poruke koje promiču uporabu duhana, opojnih droga i drugih sličnih zakonom zabranjenih sadržaja.
  4. Ako ponuditelj na dan zaključenja natječaja  ima dugovanje  prema proračunu Grada Novska njegova ponuda neće se uzeti u obzir prilikom odabira najpovoljnije ponude.
  5. Ponuditelj  je dužan  prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u iznos od 500,00 kn na žiro-račun Grada Novske IBAN: HR4023400091829300005, poziv na broj: 68-7706-OIB.
  6. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća u roku 8 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u zakupninu.
  7. Gradonačelnik Grada Novska donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi, a  ponuditelji će o istoj biti obaviješteni  u roku 8 dana.
  8. Izabrani ponuditelj obvezan je s Gradom Novska zaključiti ugovor o zakupu javne površine i postaviti reklamnu vitrinu u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora.
  9. Ugovor o zakupu solemnizira se  kod javnog bilježnika  kao javnobilježnički akt o trošku  zakupnika.

 

  1. PONUDA

Pisana ponuda mora sadržavati: ime i prezime ponuditelja, OIB i adresa,  adresu i broj  lokacije javne površine za koju se natječe, opis reklamne vitrine i priključka na elektro mrežu, djelatnost ponuditelja, visinu godišnje   zakupnine za javnu površinu, dokaz o uplaćenoj jamčevine,  broj računa za povrat jamčevine i izjavu ponuditelja da prihvaća uvjete javnog natječaja koji se provodi na temelju  Odluke  Grada Novska o davanju u zakup javnih površina za postavljanje reklamnih vitrina (Službeni vjesnik broj  41/06).

Uz  ponudu treba priložiti: presliku osobne iskaznice za fizičke osobe ako je ponuditelj fizička osoba, ovjerenu presliku  rješenja o obrtu ako je ponuditelj obrtnik, izvadak iz sudskog registra ili ovjerenu presliku za pravne osobe.

Natječaj je  otvoren od 18. travnja 2017. do   28. travnja 2017. godine do 12 sati, a objavljuje se  na internet stranici Grada Novska i oglasnoj ploči Grada Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2 (I kat).

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši iznos godišnje zakupnine,  uz uvjet da ponuditelj ispunjava uvjete iz natječaja.

Informacije o lokaciji mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje  Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska (soba 222)  osobno ili  na tel.044/691520.

 

Pisane ponude se dostavljaju  na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, s naznakom «Natječaj za zakup javne površine“, NE OTVARAJ“.

 

Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora Grada Novske,   dana 28. travnja 2017. u 12,30 sati.

 

GRAD NOVSKA