Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje javne površine na području Grada Novske za postavu reklamne vitrine – city lighta

KLASA: 944-18/19-01/12

URBROJ: 2176/04-03-19-2

Novska, 20. rujna 2019.

 

Na temelju članka 46., stavak 3., alineja 4. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik broj 24/09, 47/10 i 29/11, 3/13, 8/13, 39/14, 4/18 i 15/18 – ispravak) i članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 30/18) Gradonačelnik Grada Novske raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje na korištenje javne površine na području Grada Novske

 za postavu reklamne vitrine – city lighta

 

 

I.        PREDMET

 

Raspisuje se javni natječaj za davanje na korištenje javne površine na području Grada Novska, križanje Zagrebačke i Ilirske ulice, za postavu reklamne vitrine – city lighta, max. površine 3,75 m² (1,5 m x 2,5 m) - jedna lokacija.

 

II.         VRIJEME TRAJANJA KORIŠTENJA I IZNOS NAKNADE

 

Na određeno vrijeme od 5 godina, počevši od dana zaključenja Ugovora o davanju na korištenje.  

Početni iznos godišnje naknade za korištenje iznosi 2700,00 kn. 

 

III.       UVJETI NATJEČAJA

 

  1. Pisanu ponudu mogu podnijeti pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti komercijalnog oglašavanja.
  2. Ponuditelj je dužan o vlastitom trošku pribaviti suglasnost za priključenje na niskonaponsku mrežu i tehničko rješenje priključka, po potrebi.
  3. Ponuditelj  se davanjem izjave o prihvaćanju uvjeta ovog javnog natječaja obvezuje da na javnoj površini neće objavljivati sadržaje koji bi promicali rasnu, vjersku, etničku i drugu netrpeljivost, kao ni oglasne poruke koje promiču uporabu duhana, opojnih droga i drugih sličnih zakonom zabranjenih sadržaja.

 

 

  1. Ako ponuditelj na dan zaključenja natječaja ima dugovanje prema proračunu Grada Novska njegova ponuda neće se uzeti u obzir prilikom odabira najpovoljnije ponude.
  2. Ponuditelj  je dužan  prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u iznos od 500,00 kn na žiro-račun Grada Novske IBAN: HR4023400091829300005, poziv na broj: 68-7706-OIB.
  3. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća u roku 8 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u naknadu za korištenje.
  4. Gradonačelnik Grada Novska donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi, a ponuditelji će o istoj biti obaviješteni  u roku 8 dana.
  5. Izabrani ponuditelj obvezan je s Gradom Novska zaključiti Ugovor o davanju na korištenje i postaviti reklamnu vitrinu u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora.
  6. Ugovor o davanju na korištenje solemnizira se  kod javnog bilježnika  kao javnobilježnički akt o trošku  zakupnika.

 

  1. PONUDA

 

Pisana ponuda mora sadržavati: ime i prezime ponuditelja, OIB i adresa,  adresu lokacije javne površine za koju se natječe, opis reklamne vitrine i priključka na elektro mrežu, djelatnost ponuditelja, visinu iznosa naknade za korištenje za javnu površinu, dokaz o uplaćenoj jamčevini,  broj računa za povrat jamčevine i izjavu ponuditelja da prihvaća uvjete javnog natječaja koji se provodi na temelju Odluke o davanju na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 30/18).

 

Uz  ponudu treba priložiti: presliku osobne iskaznice za fizičke osobe ako je ponuditelj fizička osoba, ovjerenu presliku  rješenja o obrtu ako je ponuditelj obrtnik, izvadak iz sudskog registra ili ovjerenu presliku za pravne osobe.

 

Natječaj je otvoren od 1. listopada do 11. listopada 2019. do 12 sati, a objavljuje se na internet stranici Grada Novska i oglasnoj ploči Grada Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2 (I kat).

 

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši iznos godišnje naknade za korištenje uz uvjet da ponuditelj ispunjava uvjete iz natječaja.

 

Informacije o lokaciji mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje  Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska (soba 222) osobno ili  na tel. 044/691-520.

 

Pisane ponude se dostavljaju na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, s naznakom «Natječaj za davanje na korištenje javne površine „NE OTVARAJ“ «.

 

 

 

Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Novske,  dana 11. listopada u 12,30 sati.

 

                                                                      GRADONAČELNIK

                                                                   Marin Piletić, prof., v.r.

 

 

 NAPOMENA

 

OBAVIJEST o raspisivanju javnog natječaja objavljena je u Narodnim novinama broj 90/2019 od 25.rujna 2019. godine. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA JE DO 11. LISTOPADA 2019. do 12 h.

 

 

                                                                             Grad Novska
                                                   Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,

                                                         komunalni sustav i prostorno uređenje