Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Društvenom domu u Bročicama


Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Novska KLASA: 944-15/17-01/2; URBROJ: 2176/04-03-17-1 od 28. ožujka 2017. godine, Grad Novska objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora                                           

1.    Predmet natječaja je zakup poslovnog  prostora u Društvenom domu u Bročicama, Sv. Mihovila 96, ukupne površine 67,13 m2. Poslovni prostor  se nalazi u zgradi  Društvenog doma u Bročicama označenoj kao kč. br. 586 javna zgrada Ulica Svetog Mihovila 96,  k.o. Bročice,  vlasništvo zakupodavca.


2.     Uvjeti javnog natječaja:


* prostor je namijenjen  za obavljanje ugostiteljske  ili trgovačke djelatnosti
* rok trajanja zakupa 5 godina
* početna mjesečna zakupnina iznosi  2.000,00 kn
* u iznosu zakupnine nije sadržan PDV,  te je zakupodavac   dužan  na iznos ugovorene  
    zakupnine  obračunati porez na dodanu vrijednost po zakonskoj stopi,     
* jamčevina se plaća u visini dvostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine 
* zakupnik snosi režijske troškove vezane uz korištenje poslovnog prostora (struju, vodu, odvoz smeća,  plin) i javna davanja po osnovu zakupa
* zakupodavac prostor daje u zakup u stanju u kojem je viđen,
* zakupodavac  zakupniku može dozvoliti ulaganja u poslovni prostor u svrhu povećanja razine uređenja prostora za obavljanje ugovorene djelatnosti, na temelju priloženog projekta uređenja, bez prava na povrat uloženih sredstava     
*  rok privođenja namjeni poslovnog prostora 30 dana
* neprihvatljiva je ponuda ponuditelja koji na dan zaključenja javnog natječaja ima dospjela a nepodmirenja dugovanja prema proračunu grada Novska, neovisno o tome da li je dug zastario,  i koji ima nepodmirenja dugovanja prema Republici Hrvatskoj po osnovu javnih davanja.   
  
3.    Natječaj se provodi podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici  po postupku i uvjetima propisanim Odlukom o zakupu poslovnog prostora Grada Novske (Službeni vjesnik broj 3/13). Zainteresirani ponuditelji mogu izvršiti obilazak prostora svakodnevno od 8-14 sati uz prethodnu najavu kod zakupodavca.

4.     Pravo sudjelovanja u natječaju imaju  pravne i fizičke osobe.

5.    Pisana ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju obavezno sadrži:

* za fizičku osobu obrtnika: naziv obrta, sjedište obrta, ime i prezime vlasnika obrta, njegovo
   prebivalište i OIB
* za fizičku osobu koja obavlja neko samostalno ili slobodno zanimanje: ime i prezime fizičke
   osobe, prebivalište i OIB,
* za pravnu osobu: naziv pravne osobe, sjedište i OIB,
* opis djelatnosti koju  ponuditelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru,
* ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u kunama.

6.    Ponuditelj uz ponudu mora dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

* presliku osobne iskaznice,
* presliku izvatka iz obrtnog registra ili rješenja o upisu obrta,
* izvadak iz sudskog registra sa upisom djelatnosti i osobom ovlaštenom za zastupanje, ne stariji od 30 dana  
* potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Novska o stanju duga prema proračunu grada, ne stariju od 30 dana
* potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja, ne stariju od 30 dana   
* dokaz o uplati jamčevine,
* podatak o računu ponuditelja na koji se vraća jamčevina
* izjava ponuditelja da prihvaća uvjete javnog natječaja, te da će  ukoliko bude izabran za najpovoljnijeg ponuditelja, dostaviti zakupodavcu   potvrđenu bjanko zadužnicu  koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine sa PDV-om, kao sredstvo osiguranja plaćanja.  

7.    Natjecatelji su dužni  prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu na račun Grada Novska  IBAN: HR2340009-1829300005, model HR 68 poziv na broj 7706-OIB.

 

Ponude na natječaj podnose se u roku  15 dana  od dana objave obavijesti  o raspisanom javnom natječaju u javnom glasilu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za poslovni prostor-ne otvaraj“ na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska, preporučenom pošiljkom ili u pisarnici Grada Novska. 

 

Otvaranje pristiglih  ponuda održat će se idući  dan od isteka roka za podnošenje ponuda  u 10 sati  u Gradskoj vijećnici, Trg dr. Franje Tuđmana 2, soba 222. Ponuditeljima  čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća u roku 8 dana od konačnosti odluke gradonačelnika. Odabranom zakupniku jamčevina se uračunava u zakupninu.

8.    Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik. Na odluku Gradonačelnika ponuditelji mogu uložiti prigovor u roku od 3 dana od dana dostave  Odluke. Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

9.    Pravo prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u zakup imaju članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, i ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, i ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude. Osobe koje ostvaruju pravo prvenstva dužne su uz ponudu osim dokaza iz točke 6. dostaviti:

•    izvornik potvrde o utvrđenom statusu koju je izdao nadležni Ured za obranu koja ne smije biti starija od 30 dana do dana prijave na natječaj, na temelju koje ostvaruju pravo prvenstva za zasnivanje zakupa,
•    izvornik uvjerenja izdan od nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje koja ne smije biti starija od 30 dana do dana prijave na natječaj,   na temelju kojeg se dokazuje da ponuditelj nije korisnik mirovine.

10.    Najpovoljniji ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o zakupu sa Gradom Novska u roku od 15 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

11.    Najpovoljniji  ponuditelj prije sklapanja Ugovora o zakupu dužan je zakupodavcu dostaviti bjanko zadužnice u iznosu godišnjeg zaduženja za prvu godinu zakupa, radi osiguranja plaćanja zakupnine.
                     
12.    Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava  sukladno članku  21. Odluke o zakupu poslovnog prostora Grada Novske, o trošku zakupnika.

13.    Sukladno članku 9. stavku 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službeni vjesnik broj 3/13)  zbog obimnosti teksta a radi ekonomičnosti, u Narodnim novinama  objavljen je tekst obavijesti o javnom natječaju, a cjeloviti tekst  javnog natječaja objavljuje  će se na web stranici Grada Novska i na oglasnoj ploči Grada Novska, te  će se vidno istaknuti na poslovnom prostoru koji se daje u zakup. 

14.      Gradonačelnik Grada Novska zadržava mogućnost neprihvaćanja niti jedne ponude.


GRAD NOVSKA

 

Napomena:

Obavijest o raspisanom javnom natječaju objavljena je u Narodnim novinama broj   30/2017. od  3.4.2017. Rok za podnošenje ponude je do 18.4.2017. osobnom predajom u pisarnici grada ili preporučenom pošiljkom.  

GRAD NOVSKA