Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - predmet zakupa: poslovni prostor u Društvenom domu u Bročicama

Na temelju  članka  3. Odluke o zakupu poslovnog prostora  (“Službeni vjesnik”  broj: 3/13, 4/18 i 15/18 -ispravak)  Gradonačelnik Grada Novske raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
 
 
1. PREDMET ZAKUPA
 
Predmet zakupa je poslovni prostor u  Društvenom domu u Bročicama, Svetog Mihovila 96, površine 40,40 m2, u svrhu obavljanja frizerske djelatnosti.    
Početni iznos mjesečne zakupnine: 690,84 kune uvećano za iznos PDV-a.
Trajanje zakupa: 5 godina 
 
2. UVJETI ZAKUPA
 
* zakupnik snosi režijske troškove vezane uz korištenje poslovnog prostora (el. energiju, vodu, plin, odvoz smeća) i javna davanja po osnovu zakupa
* zakupodavac prostor daje u zakup u stanju u kojem je viđen,
* zakupodavac  zakupniku može dozvoliti ulaganja u poslovni prostor u svrhu povećanja razine uređenja prostora za obavljanje ugovorene djelatnosti, na temelju priloženog projekta uređenja, bez prava na povrat uloženih sredstava     
*  rok privođenja namjeni poslovnog prostora 30 dana
 
3. Natječaj se provodi podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici  po postupku i uvjetima propisanim Odlukom o zakupu poslovnog prostora Grada Novske (Službeni vjesnik broj 3/13, 4/18, 15/18). Zainteresirani ponuditelji mogu izvršiti obilazak prostora svakodnevno od 9-14 sati uz prethodnu najavu kod zakupodavca.
 
4. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju  pravne i fizičke osobe.
 
5. Ponude moraju sadržavati:
 
(1) osnovne podatke o ponuditeljima (ime i prezime fizičke osobe ili naziv tvrtke za pravne osobe, prebivalište ili sjedište, OIB podnositelja)
(2) opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati, 
(3) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u kunama 
(4) izjavu ponuditelja  da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati Gradu Novska ovjerenu bjanko zadužnicu na iznos jednogodišnje ugovorene zakupnine uvećane za PDV temeljem koje je Grad Novske je ovlašten podmiriti neplaćene zakupnine kao i sve troškove naplate iste
(5) izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o zakupu poslovnog prostora Grada Novske (Službeni vjesnik broj 3/13, 4/18 i 15/18-ispravak), te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,
(6) podatak o računu ponuditelja na koji se vraća jamčevina
 
6. Ponuditelj uz ponudu mora dostaviti sljedeće isprave i dokaze:
 
(1) presliku osobne iskaznice,
(2) presliku izvatka iz obrtnog registra ili rješenja o upisu obrta,
(3) presliku izvatka iz sudskog registra sa upisom djelatnosti i osobom ovlaštenom za zastupanje, 
(4) potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Novska o stanju duga prema proračunu grada, ne stariju od 30 dana
(5) dokaz o uplati jamčevine,
(6) dokaz kojim osobe iz stavka 1. članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude. Osobe koje se u ponudi pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, moraju dostaviti i sljedeće dokumente:  
* izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo prvenstva iz natječaja te status branitelja, kao i izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, ovjerenu kod javnog bilježnika, 
* potvrdu o statusu člana uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i člana uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo državne uprave prema mjestu prebivališta), 
* potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dragovoljca iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo MORH ili MUP),
* dokaz o registraciji braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi Ministarstvo hrvatskih branitelja,
* potvrdu o statusu užeg člana (djeteta) hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
 
7. Ponuditelji su dužni  prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu  u iznosu 1.396,80 kn na račun Grada Novska  IBAN: HR 402340009-1829300005, model HR 68 poziv na broj 7706-OIB.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ponude na natječaj podnose se u roku  8 od dana objave obavijesti o raspisanom  javnom natječaju u Narodnim novinama, preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska, ili  predajom u pisarnici Grada Novska, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za poslovni prostor Bročice -ne otvaraj“ 
 
Otvaranje pristiglih  ponuda održat će se prvi radni dan nakon isteka roka za podnošenje ponuda  u 8 sati  u Gradskoj vijećnici, Trg dr. Franje Tuđmana 2, soba 222. 
 
Ponude onih ponuditelja koji imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja prema Gradu Novska neće se razmatrati. 
Ponuditeljima  čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća u roku 8 dana od konačnosti odluke gradonačelnika.
 
Odabranom zakupniku jamčevina se uračunava u zakupninu. 
 
Izabrani ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine u slučaju  odustajanja od sklapanja ugovora o zakupu ili  ako prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. 
 
Po zaključenju ugovora o zakupu bjanko zadužnica se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu),  
 
8. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik. 
 
9. Najpovoljniji ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o zakupu sa Gradom Novska u roku od 15 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.
                     
10. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava  sukladno članku  21. Odluke o zakupu poslovnog prostora Grada Novske, o trošku zakupnika.
 
11. Sukladno članku 9. stavku 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službeni vjesnik broj 3/13)  zbog obimnosti teksta a radi ekonomičnosti, u Narodnim novinama  objavljen je tekst obavijesti o javnom natječaju, a cjeloviti tekst  javnog natječaja objavljuje  se na službenoj web stranici Grada Novska i na oglasnoj ploči Grada Novska, te  će se vidno istaknuti na poslovnom prostoru koji se daje u zakup. 
 
12.    Gradonačelnik Grada Novska zadržava mogućnost neprihvaćanja niti jedne ponude.
 
GRADONAČELNIK
Marin Piletić, prof. v.r.