Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV -postupak evidentiranja nerazvrstane ceste - Zelenička ulica u Novskoj

Na temelju Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Novske objavljuje:

 

JAVNI POZIV

I.

Grad Novska započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste -  Zelenička ulica  u Novskoj koja leži na kč. br. dio 2945/8, dio 2189, dio 2945/1, dio 2190, dio 2945/2, dio 2191, dio 2188/2, dio 2180/1, dio 2168/2, dio 2180/4, dio 2169/2, dio 2171/3, kč. br. 2168/3, dio  2173/2, dio 2175/4, kč. br. 2168/5, dio 2173/5, kč. br. 2168/6, dio 2169/6, dio 2169/5, dio 2168/6, dio 2167/4, dio 2166/4, dio 2165/4, dio 2164/3, dio 2163/3, dio 2162/3, dio 2161/3, dio 2160/3, dio 2159/3, dio 2158/3, dio 2157/3, dio 2156/3, dio 2156/2, kč. br. 3002, kč. br. 2169/3  u k.o. Novska.

 

Ovim putem se obavještava nositelje prava na predmetnim nekretninama o započinjanju i tijeku postupka.

 

II.

Izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste obavit će MARIVA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Velikopoljska 30.


III.

Radove na obilježavanju granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će Kata Đondraš  dipl.ing.geod. u svojstvu geodetskog stručnjaka.

 

Obilježavanje granica izvršit će se dana 14. veljače 2018. u vremenu od 9 -12 sati.

 

IV.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste moguće je obaviti  16. veljače 2018. godine od godine u vremenu od 9 -12 sati u prostorijama  Gradske vijećnice Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska.

 

V.

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se zatražiti i pismenim putem najkasnije 8 dana po završetku javnog uvida ili do 24. veljače 2018. godine na adresi:

Grad Novska, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje,  Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska.

 

Klasa: 340-09//18-01/ 1
Urbroj: 2176/04-02-18-1                                                               
Novska,  8. veljače 2018.

                                                        

PROČELNIK

Mišo Tušek. dipl. ing. geod. v.r.

NATJEČAJ