Grad NOVSKA Službene stranice

Javni poziv za predlaganje programa i projekata za obilježavanje manifestacije „Bljesak“ koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK

KLASA: 402-08/18-01/14
URBROJ: 2176/04-03-18-1
Novska, 29. ožujka 2018.

                                                                                                                              

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), (u daljnjem tekstu: Uredba), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novske Službeni vjesnik 63A/15)- (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te članka 46. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 24/109, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13 i 39/14) Gradonačelnik Grada Novske objavljuje

 

Javni poziv za predlaganje programa i projekata za obilježavanje manifestacije „Bljesak“
koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini

 

 1. Predmet Javnog poziva

 

Predmet Javnog poziva je financiranje/sufinanciranje  programa i projekata  udruga  kojima će se na području Grada Novske obilježiti manifestacija „Bljesak“ u 2018. godini. 

Programi i projekti moraju biti od interesa za Grad Novsku, stručno utemeljeni, kvalitetni, kreativni, inovativni, ekonomični i racionalni te pridonositi zadovoljenju cilja ovog javnog poziva.

 

 1. Cilj javnog poziva

 

Cilj javnog poziva je dostojno i raznovrsno obilježiti  sjećanje na vojno redarstvenu akciju „Bljesak“ na području Grada Novske.

 

 1. Ukupna sredstva za financiranje/sufinanciranje

 

Za financiranje/sufinanciranje svih prioriteta financiranja iz Javnog poziva  osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od  25.000,00  kuna.

 

 1. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljiv prijavitelj u pravilu je udruga  i druga neprofitna organizacija  koja ima  sjedište na području Grada Novske i koja aktivno djeluje na području Grada Novske  ili  ima sjedište izvan Grada Novske, ali u svom osnivačkom aktu ima određeno područje djelovanja koje se proteže i na Grad Novsku i koja aktivno djeluje na području Grada Novske, uz uvjet da ista ispunjava sve odredbe  Pravilnika i sve uvjete Javnog poziva.

 

Iznimno, prihvatljiv prijavitelj može biti i udruga/druga neprofitna organizacija koja ne udovoljava uvjetima iz prethodnog stavka ali koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 

 • ako će prijavljeni program  provoditi na području Grada Novske
 • ako je  na području Grada Novske u posljednje dvije godine uspješno provela makar jedan projekt ili aktivnost
 • ako udruga ispunjava sve odredbe ovog Pravilnika i sve uvjete javnog natječaja/poziva.

 

Prijavitelj u programu/projektu može imati i partnera/e koji mora/ju zadovoljiti sve uvjete koje mora zadovoljiti i prijavitelj.

 

 1. Grad neće financirati  programe i projekte:

 

 • udruga/ drugih organizacija civilnog društva  koje se financiraju po posebnim propisima, vjerskih organizacija   i političkih organizacija,  organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom i  uvjetima ovog  javnog poziva.

 

 • udruge koje se sukladno Zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga

 

 1. Uvjeti koje mora ispunjavati prijavitelj su sljedeći:

 

U skladu s uvjetima iz javnog poziva, sredstva zaprijavljene programe mogu ostvaritiudruge koje:

 • su upisane u odgovarajući Registar pravnih osoba i čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt, koji prijave na javni poziv bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, godišnjim programima javnih potreba, odnosno uvjetima  javnog poziva;
 • su uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Grada Novske za 2017. godinu, uključujući i dostavu izvješća o namjenskom korištenju sredstava;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu  (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);

 

 1. Upute za prijavitelje

 

Sastavni dio ovog Javnog poziva i njegov neizostavni dio čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju:

 • zakoni, strategije, programi i drugi akti na kojima se temelje prioriteti financiranja iz ovog javnog poziva
 • visina sredstava određena za financiranje prioriteta ovog javnog poziva, najniži i najviši iznos koji se može dodijeliti po programu/ tko može podnijeti prijavu na javni poziv,
 • tko  ne može podnijeti prijavu  na javni poziv;
 • detaljni uvjeti za ostvarivanje prava na potporu za program/projekt;
 • dokumentacija koja se obavezno mora priložiti prijavi;
 • odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima;
 • posebne obveze za prijavitelje te ostale odredbe;

 

 1. Rok  za podnošenje prijave na javni poziv

Rok za podnošenje prijave programa/projekata je 30 dana, a završava 30. travnja 2018. godine

 

 1. Način dostave prijave na javni poziv i adresa za dostavu prijave

Prijave programa i projekatadostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Novske - www.novska.hr

Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, a na omotnici treba obavezno naznačiti:

 1. Naziv i adresu prijavitelja
 2. Naznaku  - „PRIJAVA  NA JAVNI POZIV - PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA ZA OBILJEŽAVANJE MANIFESTACIJE „BLJESAK“   NA PODRUČJU GRADA NOVSKE U  2018. GODINU – NE OTVARATI!“
 3. Broj prioriteta financiranja iz točke 1.7.  Uputa (npr. prioritet 1., 2. ili 3.)
 4. Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno u pisarnicu Grada Novske  na sljedeću adresu:

GRAD NOVSKA
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2
44330 NOVSKA

 1. Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
 1. Dodatne informacije i upute za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu mogu se zatražiti  elektronskom poštom najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava na adresu: sonja.marohnichorvat@novska.hr  ili karolina.simicic@novska.hr. ili na broj telefona 691 519.

Grad Novska  nije obvezan davati odgovore ili pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

 

GRADONAČELNIK

Marin Piletić, prof.

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

KRITERIJI

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC 5

OBRAZAC 6

OBRAZAC 7