Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Novska

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK
 
KLASA: 102-01/18-01/1
URBROJ: 2176/04-03-18-3
Novska, 28. veljače 2018.
Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine” broj: 57/12, 120/12 i 16/17) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 86/08, 61/11 i 4/18), a sukladno Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za gospodarstvo (KLASA:102-01/18-01/01, URBROJ: 2176/04-03-18-1 od 28. veljače 2018. godine, Gradonačelnik Grada Novske, dana 28. veljače 2018. godine,  objavljuje
 
JAVNI POZIV
za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Novska
 
I.
Osoba se prima na stručno osposobljavanje na vrijeme od 12 mjeseci u Upravni odjel za gospodarstvo,  poljoprivredu, komunalni sustav i  prostorno uređenje na slijedeće radno mjesto:
Viši stručni suradnik za gospodarstvo –  1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- magistar ekonomije, magistar agronomije ili stručni specijalist ekonomske struke 
- poznavanje rada na osobnom računalu.
 
II.
Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj: 82/08).
Pored navedenih uvjeta, sukladno članku 2. stavku 1. podstavku 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12 i 16/17), na javni poziv mogu se prijaviti osobe do navršenih 30 godina života koje se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja te se korištenjem mjere aktivne politike u zapošljavanju stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa. 
Izabrani kandidati nisu službenici Grada Novske, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane naknade za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
 
III.
U prijavi na Javni poziv kandidat treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu) i radno mjesto za koje se prijavljuje, te sve tražene priloge.
Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:
 
1. životopis,
2. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi i struci traženoj za radno mjesto (preslika diplome, svjedodžbe ili drugi odgovarajući dokaz),
3. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
4. kandidati koji imaju ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, dužni su i o tome dostaviti dokaz (potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz),
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
7. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat je dužan nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja pisanog ugovara dostaviti na uvid originalne dokumente.
 
Za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno, akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.
IV.
S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, provest će se intervju. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Novske, www.novska.hr  najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.
 V.
Obavijest o izboru i pozivu na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranom kandidatu.
Neizabranim kandidatima poslat će se obavijest o ne izboru i ujedno vratiti originalne dokumente ukoliko su ih priložili uz prijavu.
S kandidatima izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Grad Novska za polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, snosi trošak polaganja državnog stručnog ispita i troškove prijevoza dolaska i odlaska s posla. 
VI.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 10 dana od dana objave Javnog poziva na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr s naznakom “Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Novska” na adresu:
Grad Novska
Trg dr. Franje Tuđmana 2
44330 Novska
 
Prijave se mogu podnijeti zaključno do 11. 03. 2018. godine.
 
Gradonačelnik
 
Marin Piletić, prof. v.r.
 
 
OVDJE MOŽETE PREUZETI OBRAZAC: