Grad NOVSKA Službene stranice

KUD "ŠUBIĆ" - NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme - Voditelj/ica projekta „Šnajderaj“ – 1 izvršitelj

Sukladno odobrenim sredstvima natječaja Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja, predsjednica Kulturno umjetničkog društva Šubić, Novska dana 07.01.2019. godine, raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

 Voditelj/ica projekta „Šnajderaj“ – 1 izvršitelj

Uvjeti:

Stupanj stručne spreme: SSS  

Radno iskustvo: minimalno godina dana rada s djecom i mladima

 

Posebni uvjeti: poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije

 

Ostalo: Sukladno ciljevima projekta – mlada osoba do 30 godina starosti upoznata s tradicionalnom kulturno umjetničkom kulturom lokalnog kraja. Voditelj projekta će na projektu Šnajderaj biti zadužen za upravljanje projektom kroz koordinaciju i komunikaciju sa projektnim partnerima i ostalim subjektima uključenim u provedbu aktivnosti, kao i komunikaciju s provedbenim tijelom zaduženim za praćenje provedbe projektnih aktivnosti, pripremu materijala za aktivnosti predstavljanja projekta, kontrolu rezultata rada i izvršenja projektnih aktivnosti, ispravljanje nepravilnosti tijekom izvršenja projekta te praćenje izvršenja i planiranje prenamjena budžeta projekta.

 

Poslovi i zadaci:

 

  • izvršava sve poslove i aktivnosti vezane za područje pripreme i razvoja projekta
  • praćenje i odgovornost za postizanje zadanih rezultata u projektu
  • organizacija prezentacija i tribina na temu Šnajderaj
  • priprema i podnošenje izvješća o realizaciji projekta
  • organizacija i koordinacija tečajeva za mlade u okviru projekta
  • organizacija volontera i aktivnosti  volontera
  • izrada web stranice i objava video uradaka u suradnji s volonterima
  • priprema promotivnih materijala o projektu
  • provođenje aktivnosti vidljivosti projekta

 

Ukoliko smatra potrebnim Udruga može imenovati stručnu komisiju koja će provjeriti znanje, sposobnost i vještine kandidata prijavljenih na natječaj.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pomoću odgovarajućih pisanih tekstova, rješavanjem zadataka, intervjuom.

 

Svi prethodno navedeni uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju  od osam mjeseci.

 

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i to:  preslike diplome, domovnice i vozačke dozvole, izjavu o  iskustvu rada s djecom i mladima, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca i životopis.

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku 5 dana od dana objave natječaja putem pošte na adresu :

Kulturno umjetničko društvo „Šubić“ Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 44330 Novska s napomenom ''Natječaj – ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – projekt Šnajderaj“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremen prijave neće se uzimati u obzir pri odlučivanju o izboru. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 5 dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

 

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „ŠUBIĆ“ Novska

                                                       

Predsjednica

                                                                                 Marija Kos Šaka, v.r.