Grad NOVSKA Službene stranice

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - Centar za razvoj poduzetništva Grada Novske

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i plaća, Ravnatelj Razvojne agencije Grada Novske dana 7.2.2018. godine, raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 • Viši savjetnik za EU fondove i razvoj (m/ž) – 1 izvršitelj

Uvjeti:

Stupanj stručne spreme: VSS;

Radno iskustvo: najmanje 5 godina radnog iskustva u apliciranju i provođenju projekata financiranih iz EU sredstava;

Posebni uvjeti: najmanje 5 projekata prijavljenih na EU fondove, najmanje 3 projekta financirana iz EU sredstava provedena, aktivno znanje jednog stranog jezika, vozačka dozvola B kategorije.

Poslovi i zadaci:

 

 • sudjelovanje u izradi strateških dokumenata te praćenje provedbe istih;
 • praćenje natječaja i proučavanje uvjeta prijave na natječaje, analiza terena i potencijalnih  prijavitelja i partnera;
 • povezivanje, umrežavanje interesnih skupina koje bi sudjelovale u natječajnoj prijavi sa vizijom daljnjeg razvoja i održivosti;
 • osmišljavanje samog projekta u suradnji sa odgovornim osobama u Agenciji i Gradu Novska;
 • revizija napisanih projekata, praćenje provedbe odobrenih projekata, savjetovanje i usmjeravanje razvoja svih interesnih skupina;
 • prijenos dosadašnjeg iskustva i znanja na suradnike;
 • ostali poslovi po nalogu Ravnatelja;

 

 

 

 • Administrativni referent (m/ž) – 1 izvršitelj

Uvjeti:

Stupanj stručne spreme: najmanje SSS;

Radno iskustvo: najmanje 2 godina radnog iskustva;

Posebni uvjeti: dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu te vrlo dobro poznavanje rada na računalu;

Poslovi i zadaci:

 • administrativni poslovi;
 • planira i provodi aktivnosti vezane za komunikaciju unutar Agencije i komunikaciju prema vanjskim dionicima;
 • surađuje u pripremi i provedbi projektnih aktivnosti koje se odnose na komunikaciju i diseminaciju;
 • planira i održava logistiku Agencije;
 • organizira, priprema, prijavljuje i provodi definirane projekte sukladno pozivima;
 • prati i predlaže uređenje WEB stranica i društvenih stranica za koje je Agencija zadužena;
 • obavlja računovodstvene poslove sukladno ovlastima;
 • prati i izvješćuje o otvorenim međunarodnim i nacionalnim natječajima;
 • sudjeluje u provedi projekata, u aktivnostima koje se odnose na komunikaciju prema vanjskim dionicima, vidljivosti projekta i organizaciji projektnih događanja;
 • ostali poslovi po nalogu Ravnatelja;

 

Svi prethodno navedeni uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.

 

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i to: ovjerene preslike diplome i domovnice,  dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca i životopis.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku 10 dana od dana objave natječaja putem pošte ili osobnom dostavom na adresu: CENTAR ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA NOVSKE, Kralja Tomislava 4, Novska s napomenom ''Natječaj – ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremen prijave neće se uzimati u obzir pri odlučivanju o izboru. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

 

CENTAR ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

GRADA NOVSKE

 

 Ravnatelj

 Mihael Topić