Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJESTI I UPUTE za prijam u službu višeg stručnog suradnika/ce za prisilnu naplatu prihoda i pravne poslove

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA/CE ZA PRISILNU NAPLATU PRIHODA I PRAVNE POSLOVE

KLASA: 112-02/18-01/2
URBROJ: 2176/04-05-18-3
Novska, 04. travnja 2018.

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu Grada Novske raspisala je javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika/ce za  prisilnu naplatu prihoda i pravne poslove na neodređeno vrijeme  koji je objavljen u Narodnim novinama broj:31/18 od 04. travnja 2018. godine i na internetskim stranicama Grada Novske.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18), i raspisanog javnog natječaja Grad Novske objavljuje kandidatima prijavljenim na natječaj

OBAVIJESTI  I  UPUTE
    za prijam u službu višeg stručnog suradnika/ce za 

prisilnu naplatu prihoda  i pravne poslove 

( prethodna provjera znanja i sposobnosti
- provođenje pismenog testiranja i usmenog intervjua)

Opis poslova:

 • šalje opomene dužnicima i vodi postupak prisilne naplate prihoda temeljem Ovršnog zakona za koje prisilnu naplatu prihoda ne vodi Upravni odjel nadležan za komunalno gospodarstvo temeljem Općeg poreznog zakona, vodi evidenciju opomena i ovrha, prati naplatu i poduzima dodatne mjere, vodi brigu o  pravovremenoj prijavi potraživanja u otvorenim stečajnim i predstečajnim postupcima protiv ovršenika, zastupa Grad u tim postupcima te  prati ovršne, stečajne i predstečajne propise,
 • vodi postupak prisilnog osiguranja gradskih potraživanja založnim pravom na nekretninama i drugoj  imovini ovršenika i o tome vodi  evidenciju.
 • zastupa Grad u sudskim sporovima povodom prigovora na ovršna rješenja te u jednostavnijim sudskim postupcima  pojedinačne vrijednosti do 50.000,00 kuna, sastavlja tužbe i daje odgovore na tužbu u jednostavnijim sudskim sporovima, surađuje s  odvjetnikom u složenijim  postupcima vrijednosti do i preko 50.000,00 kuna na način da istražuje, prikuplja i dostavlja podatke odvjetniku, šalje presude na potvrdu pravomoćnosti te prati propise o obveznim odnosima i parničnom postupku.
 • vodi evidenciju o ošasnoj imovini i o pojedinačnoj  vrijednosti ošasne imovine i dugovima ostavitelja, sudjeluje u upravljanju dugovima ošasne imovine, izrađuje nacrte prijedloga sporazuma vjerovnicima.
 • rješava po zahtjevima fizičkih i pravnih osoba temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja.
 • sudjeluje u izradi Pravilnika o prisilnoj naplati prihoda i otpisu potraživanja i drugih općih akata odjela, izrađuje nacrte ugovora, potvrda, uvjerenja, odluka, rješenja i drugih pojedinačnih akata iz nadležnosti Upravnog odjela.
 • surađuje s referentom za registar imovine i daje mu pravnu podršku.
 • bavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
   

Podaci o plaći:


Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj: 4/18). Slijedom toga plaća radnog mjesta, za koje se raspisuje natječaj, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 3,20 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža

 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

 1. Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', br. 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst, 05/14),
 2. Zakon o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01, vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine«, broj: 86/08 , 61/11 i 4/18)),
 4. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
 5. Ovršni zakon ( Narodne novine“ broj: 12/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17). 
 6. Stečajni zakon („Narodne novine“ broj: 71/15, 104/17),
 7. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi  („Narodne novine“ broj: 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15),
 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja. („Narodne novine“ broj: 52/13 i 94/14)
 9.  Zakon o nasljeđivanju  („Narodne novine“ broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

 PRAVILA TESTIRANJA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

 

Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta.

 1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
 2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 3. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz  poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav RH) i pitanja za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljane poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio. 
 4. Za pismenu provjeru posebnih  znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnih mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Ukupan broj bodova koji kandidat može ostvariti nakon pismene provjere znanja je 10 bodova.
 5. Smatra se da je kandidat položio ako je u svakoj od provjera navedenih u točki 4. postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.
 6. Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 5. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).
 7. Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata prema ostvarenom broju bodova koji su ostvarili na pismenom testiranju.
 8. Nakon utvrđivanja broja bodova na prethodno provedenom testiranju Povjerenstvo na intervju poziva kandidate koji su ostvarili najmanji broj bodova iz točke 5.
 9. Povjerenstvo kroz razgovor – intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
 10. Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
 11. Povjerenstvo dostavlja pročelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
 12. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
 13. Izabrani kandidat, po pisanoj obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenje rješenja o prijemu u službu.
 14. Pročelnik donosi rješenje o prijemu višeg stručnog suradnika/ce za prisilnu naplatu prihoda i pravne poslove koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika/ce za  prisilnu naplatu prihoda i pravne poslove.
   

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijemu u službu višeg stručnog suradnika/ce za prisilnu naplatu prihoda i pravne poslove može u roku od 15dana podnijeti žalbu Gradonačelniku Grada Novske.

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranja na web-stranici Grada Novske (www.novska.hr)  i oglasnoj ploči Grada Novske.  
GRAD NOVSKA 

Novska, 04. travnja 2018.