Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJESTI I UPUTE za održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti: za vježbenike i višeg referenta – poljoprivrednog redara

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA ZA OSPOSOBLJAVANJE NA POSLOVIMA  VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA UPRAVNO-PRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE, VJEŽBENIKA - VIŠEG  STRUČNOG SURADNIKA ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE I  VIŠEG REFERENTA – POLJOPRIVREDNOG REDARA

KLASA: 112-02/18-01/4
URBROJ: 2176/04-05-18-4
Novska, 03. prosinca 2018.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Novske raspisao je javni natječaj za prijam u službu - vježbenika za osposobljavanje na poslovima višeg stručnog suradnika za upravno-pravne i komunalne poslove, vježbenika  za osposobljavanje na poslovima višeg  stručnog suradnika za graditeljstvo i komunalne poslove i  višeg referenta – poljoprivrednog redara na određeno vrijeme koji je objavljen u Narodnim novinama broj: 106/18 od 03 .prosinca 2018. godine, na internetskim stranicama Grada Novske i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Kutina-Ispostava Novska.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18), i raspisanog javnog natječaja  kandidatima prijavljenim na predmetni natječaj, upućujemo

OBAVIJESTI  I  UPUTE ZA ODRŽAVANJE

prethodne provjere znanja i sposobnosti - provođenje pismenog testiranja i usmenog intervjua

1. Radno mjesto viši stručni suradnik/ca za upravno-pravne i komunalne poslove,

VJEŽBENIK – na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

Opis poslova:

 • prati i proučava propise iz područja prava vlasništva i drugih stvarnih prava, komunalnog gospodarstva, zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom,
 • sudjeluje u izradi nacrta prijedloga općih i drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva i upravljanja gradskom imovinom, pribavlja dokumentaciju i provodi aktivnosti u svrhu sređivanja i upisa prava vlasništva grada Novske na nekretninama i komunalnoj infrastrukturi,
 • izrađuje nacrte ugovora i ostalih akata iz područja upravljanja imovinom i područja komunalnih djelatnosti,
 • priprema rješenja o ovrsi i vodi postupak prisilne naplate za prihode iz nadležnosti Upravnog odjela, 
 • vodi upravni postupak u komunalnom gospodarstvu do donošenja rješenja, izrađuje rješenja, upravne ugovore i druge akte temeljem  općih akata, Zakona o općem upravnom postupku i Općeg poreznog zakona
 • priprema odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja,

 

Podaci o plaći:


Visina plaće radnog mjesta propisana je Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj: 4/18). Slijedom toga plaća, za radno mjesto višeg stručnog suradnika za upravno-pravne i komunalne poslove čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 3,20 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. (Vježbenik ostvaruje pravo na 85% iznosa plaće)


Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

 1. Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', broj: 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst, 05/14),
 2. Zakon o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01, vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine«, broj: 86/08 , 61/11 i 4/18)),
 4. Zakon o općem upravnom postupku ( 47/09)
 5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( „Narodne novine“ broj:  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14- prvi dio- opće odredbe, dio treći –glava 1. I 6. i dio deveti – glava 1.)
 6. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18)

 

2. Radno mjesto -  viši  stručni suradnik za graditeljstvo i komunalne poslove

 VJEŽBENIK – na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

Opis poslova:

 • Sudjeluje u izradi, te provodi nadzor i rukovodi provođenjem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • Sudjeluje u izradi, te provodi nadzor i rukovodi organizacijom provođenja izgradnje, rekonstrukcije i održavanja objekata u vlasništvu Grada,
 • Koordinira i nadzire, te vodi sve postupke vezane uz izradu projektne dokumentacije, te ishođenje akata na temelju kojih se može graditi, priprema troškovnike i projektnu dokumentaciju za provedbu postupaka javne nabave te provodi postupke jednostavne nabave za nabavu roba, usluga i radova iz područja Upravnog odjela, provodi nadzor gradskih kapitalnih i drugih projekata, obavlja koordinaciju između izvođača, nadzornog inženjera i Grada, vrši koordinaciju i priprema dokumentaciju za tehnički pregled te vodi evidenciju o istima i odgovoran je za izvršenje rokova i tijek provedbe istih
 • Obavlja poslove vezane za izradu strateških i provedbenih dokumenata prostornog uređenja, dokumenata praćenja stanja u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja, izradu i praćenje provedbe dokumenata, predlaganje izrade studija i elaborata za provedu pojedinih projekata u području prometa, infrastrukture, zaštite okoliša i graditeljstva

 

Podaci o plaći:

 

Visina plaće radnog mjesta utvrđena je Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj: 4/18). Slijedom toga plaća, za radno mjesto  višeg stručnog suradnika za graditeljstvo i komunalne poslove, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta - 3,20 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

 1. Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst, 05/14),
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17),
 3. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18),
 4. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17),
 5. Zakon o općem upravnom postupku („ Narodne novine“ broj: broj: 47/09).
 6. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17)
 7. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“ broj: 46/18).

3. Radno mjesto – Viši referent/ica – Poljoprivredni redar

Opis poslova

 • primjenjuje zakonske propise iz područja svoje nadležnosti,
 • nadzire provođenje odluke o agrotehničkim mjerama,
 •  poduzima radnje u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje  poljoprivrednih rudina,
 • izrađuje zapisnike o utvrđenom stanju,
 • obavlja kontrolu objekata i uređaja komunalne i ruralne infrastrukture u poljoprivredi, javnih površina, te prijavljuje oštećenja i nedostatke Pročelniku,
 • obavlja kontrolu i poduzima mjere za sanaciju divljih deponija, skupljanja i odvoza i deponiranje glomaznog otpada, zemlje i drugih iskopa izvan građevinskog zemljišta,
 • rješenjem naređuje poduzimanje agrotehničkih mjera i mjera uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina korisnicima i vlasnicima poljoprivrednog zemljišta, te poduzima druge mjere na koje je ovlašten gradskom odlukom i s tim u vezi donosi odgovarajuća upravna rješenja i optužne prijedloge - predlaže pokretanje prekršajnog postupka i izriče mandatne kazne,
 • nadzire provođenje posebnih mjera zaštite od požara koje se odnose na spaljivanje korova trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla te loženje vatre na poljoprivrednim površinama,
 •  Izrađuje redovita izvješća o utvrđenom stanju u provedenom nadzoru i poduzetim mjerama, te o istome izvještava poljoprivrednu inspekciju u nadležnoj područnoj jedinici središnjeg tijela državne uprave.
 • vodi propisane očevidnike iz područja svog djelovanja  i izdaje izvode iz tih očevidnika,
 • zrađuje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu,
 • izrađuje Izvješća o primjeni mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina  do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.
 • poljoprivredni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, uz izdavanje
 • potvrde, sukladno zakonu i gradskoj  odluci. 
 • sudjeluje u ažuriranju evidencije poljoprivrednog zemljišta, sudjeluje u pripremi nacrta akata u vezi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, na području Grada Novske
 • obavlja kontrolu   i poduzima mjere za  provedbu Gospodarskog programa prema sklopljenim Ugovorima te zaprima Izvješća Zakupnika o ispunjenju Gospodarskog programa u propisanim rokovima i izrađuje Izvješće o istom.
 •  obavlja kontrolu i poduzima mjere za propisano korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta i zajedničkih pašnjaka te Sporazuma o korištenju zajedničkog pašnjaka, 
 • obavlja kontrolu  i poduzima mjere za propisanu provedbu mjera za ublažavanje negativnih utjecaja na ciljeve i očuvanje ekološke mreže,
 • obavlja tehničke poslove i poslove neposredne nabave za potrebe službe,
 • daje stručna mišljenja iz svoje nadležnosti.
 • obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i  pročelnika.

 

Podaci o plaći:

Visina plaće radnog mjesta utvrđena je Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj: 4/18). Slijedom toga plaća, za radno mjesto  viši referent - Komunalni redar, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,60 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

 1. Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst, 05/14),
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17),
 3. Zakon o općem upravnom postupku („ Narodne novine“ broj: broj: 47/09).
 4. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“  broj:20/18)

 PRAVILA TESTIRANJA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta.

 1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta,
 2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj,
 3. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja za obavljane poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio,
 4. Za pismenu provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnih mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Ukupan broj bodova koji kandidat može ostvariti nakon pismene provjere znanja je 10 bodova,
 5. Smatra se da je kandidat položio ako je na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova,
 6. Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 5. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu),
 7. Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata prema ostvarenom broju bodova koji su ostvarili na pismenom testiranju,
 8. Nakon utvrđivanja broja bodova na prethodno provedenom testiranju Povjerenstvo na intervju poziva kandidate koji su ostvarili najmanji broj bodova iz točke 5.
 9. Povjerenstvo kroz razgovor -  intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova,
 10. Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova,
 11. Povjerenstvo dostavlja pročelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva,
 12. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka,
 13. Izabrani kandidat, po pisanoj obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenje rješenja o prijemu u službu,
 14. Pročelnik donosi rješenje o prijemu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj.

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranja na web-stranici Grada Novske (www.novska.hr)  i oglasnoj ploči Grada Novske.  
GRAD NOVSKA