Grad NOVSKA Službene stranice

OGLAS Za prijam u službu Višeg referenta – komunalnog redara, 1 izvršitelj/ica, na određeno radno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 6/11), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje, dana 28. prosinca 2016. godine, raspisala je

 
OGLAS

Za prijam u službu  Višeg referenta – komunalnog redara, 1 izvršitelj/ica,
na određeno radno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Sukladno raspisanom oglasu , koji je objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Novska, s danom 29. prosinca 2016., objavljuju se

 

OBAVIJESTI  I  UPUTE
za prijam
Viši referent – komunalni redar

 

Opis poslova:

Vodi prvostupanjski upravni postupak i donosi rješenja o poslovima nadzora nad provođenjem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu i drugih propisa, te prati provedbu istih, sudjeluje u izradi općih i pojedinačnih akata o komunalnom redu, vodi upravni postupak i rješava u prvom stupnju o komunalnom redu, te izvršava donešena rješenja, sudjeluje u izradi prijedloga i prati provedbu programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i javnih površina, zaprima prijave građana i službenih osoba o oštećenjima i kvarovima komunalne infrastrukture, vrši terenski pregled, te predlaže i koordinira rješavanje i vođenje evidencije o istima, rješava o drugim pravima i obvezama građana iz područja komunalnog gospodarstva, koordinacija i nadzor nad obavljanjem usluga deratizacije, dezinsekcije i radom higijeničarske službe, izdavanje suglasnosti za razne radove i skupove na javnim površinama, koordinacija između inspekcija koje pokrivaju područje veterinarstva, lovstva i javnog zdravstva, naređuje fizičkim i pravnim osobama izvršenje određenih radnji, izriče mandatne kazne, predlaže pokretanje prekršajnog postupka, vrši obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta u prostoru i izdaje rješenje o naplati, zaprima i obrađuje prijave šteta od elementarnih nepogoda, obavlja poslove vezane uz građevinsku inspekciju,

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 

Podaci o plaći:


Podaci o Plaći radnog mjesta propisani su Odlukom  o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 30/10, 49/10,11/11, 31/13 i 24/14). Slijedom toga plaća radnog mjesta , za koje se raspisuje oglas, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,6 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

  1. Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', br. 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst, 05/14),
  2. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),
  3. Zakon o općem upravnom postupku (''Narodne novine'', br. 47/09),
  4. Zakon o građevinskoj inspekciji (''Narodne novine'', br. 153/13 – odredbe koje se odnose na ovlasti komunalnog redara),
  5. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (''Narodne novine'', br. 98/12 i 139/14)

 

PRAVILA TESTIRANJA


1.  Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.

2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

3. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljane poslova radnog mjesta za koje je raspisan oglas.

4. Za pismenu provjeru posebnih  znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Ukupan broj bodova koji kandidat može ostvariti nakon pismene provjere znanja je 10 bodova.

5. Smatra se da je kandidat položio ako je u svakoj od provjera navedenih u točki 4. postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.

6. Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 5. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

7.Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).

8. Povjerenstvo kroz razgovor – intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
 

9. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Povjerenstvo dostavlja pročelnici Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

Pročelnica donosi rješenje o prijmu u  službu Višeg stručnog suradnika/ce za gospodarske djelatnosti, koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili za to radno mjesto.

 

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Novske.
  
GRAD NOVSKA