Grad NOVSKA Službene stranice

OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Radnica za pružanje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju, na određeno vrijeme, u sklopu projekta „ŽELIM RADITI, ŽELIM POMOĆI!“

REPUBLIKA   HRVATSKA
SISAČKO - MOSLAVAČKA   ŽUPANIJA
GRAD  NOVSKA
GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/18-01/7
URBROJ: 2176/04-03-18-2
Novska, 11. svibnja 2018.

 

Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, te članka 1. Uredbe o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 4/18),) članka 36. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ Grada Novske broj: 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13, 39/14, 4/18), ), sukladno  Programu „zaželi - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA  broj poziva: UP.02.1.1.05 za čije provođenje je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.05.0084, Gradonačelnik Grada Novske, dana 11. travnja 2018. godine, objavljuje

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Radnica za pružanje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju, na određeno vrijeme,  u sklopu projekta „ŽELIM RADITI, ŽELIM POMOĆI!“- programa zapošljavanja žena Grada Novske – financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda

 

Grad Novska raspisuje oglas za radno mjesto:

1. RADNICA za pružanje usluga POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM   POLOŽAJU u sklopu projekta „ Želim raditi, želim pomoći!“ kroz program „ZAŽELI – GRAD NOVSKA“ - program zapošljavanja žena (UP.02.1.1.05.0084) - 40 izvršiteljica

2. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno - 24 mjeseca, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca,

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4. Mjesto rada:  poslovi će se obavljati na području Grada Novske

5. Opis poslova:

 • Pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova
 • Pomoć u održavanju osobne higijene
 • Podrška korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo
 • Pomoć i posredovanje u ostvarivanju različitih prava (dostava i plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i slično)

6.   Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završena srednja škola,
 • vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a s posebnim naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, osobe slabijeg imovinskog stanja

7.   Uz obrazac prijave kandidati su dužni priložiti:

 1. Životopis,
 2. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdana nakon datuma objave natječaja)
 3. Preslika osobne iskaznice,
 4. Preslika dokaza o završenoj školi,
 5. Izjava o pristanku na Program osposobljavanja,
 6. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci),

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Podaci o plaći: Plaća radnica za pružanje potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnijem položaju je minimalna plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ 39/13, 13/17) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2018. godinu.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja Ugovora o radu.

 

Osobe koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Obrazac prijave zajedno sa svim prilozima potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom: “Želim raditi, želim pomoći!“ na adresu: Grad Novska, Trg Dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, poštom ili osobno u Urudžbenom uredu Gradske uprave u Gradu Novska.

O izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave na ovaj oglas podnose se zaključno do 23, svibnja 2018. godine.

Ovaj Oglas objavit će se na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Kutina- Ispostava Novska, i na mrežnim stranicama Grada Novske.

                                                                                                                                  

                                                                                                                            GRADONAČELNIK:

                                                                                                                            Marin Piletić, prof. v. r.

 

Kontakti za više informacija:

Grad Novska                                                                              
Trg Dr. Franje Tuđmana 2                                                                               
44330 Novska                                                                                       
Tel: 044/691-500                                                                            

SI-MO-RA d.o.o. Ispostava Novska
Kralja Tomislava 4  
44330 Novska
Tel: 099/8032-559

 

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI OBRASCE:

IZJAVA

OBRAZAC