Grad NOVSKA Službene stranice

PRODUŽENJE ROKA za prijavu korisnicima programa pružanja usluga POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA   ŽUPANIJA
GRAD  NOVSKA
GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/18-01/7
URBROJ: 2176/04-03-18-2
Novska, 29. svibnja 2018.

 

GRAD NOVSKA  OBJAVLJUJE PRODUŽENJE ROKA

za prijavu korisnicima programa pružanja usluga POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU u sklopu   projekta „ Želim raditi, želim pomoći!“ kroz program „ZAŽELI – GRAD NOVSKA“ - program zapošljavanja žena (UP.02.1.1.05.0084)

 

Javni poziv osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz provedbu projekta „Želim raditi, želim pomoći!“ PRODUŽAVA SE I GLASI:

Prijave se dostavljaju zaključno do 08. lipnja 2018. godine.

Prijave se dostavljaju putem obrasca u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Novska, Trg Dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, s naznakom: “Želim raditi, želim pomoći!“, poštom ili osobno u Urudžbenom uredu (Pisarnici) Gradske uprave u Gradu Novska.

Kontakti za više informacija:

Grad Novska                                                                          
Trg Dr. Franje Tuđmana 2                                                                            
44330 Novska                                                                               
Tel: 044/691-500                                                                     

 

SI-MO-RA d.o.o. Ispostava Novska
Kralja Tomislava 4
44330 Novska
Tel: 099/8032-559

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI

OBRAZAC