Grad NOVSKA Službene stranice

Javni poziv za sufinanciranje troškova zakupa sportske dvorane Srednje škole Novska za sportske udruge (dvoranski sportovi), članica Zajednice sportskih udruga Grada Novske za 2018. godinu.

Zajednica sportskih udruga Grada Novske

Izvršni odbor

Broj: 01/2018

Novska, 12.01.2018. godine

 

Na temelju točke V. Programa javnih potreba u sportu  Grada Novske za 2018.godinu, članka 56. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode sportske udruge na području Grada Novske  i  članka 38. točka 10. Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Novske, Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga Grada Novske objavljuje:

 

Javni poziv za  sufinanciranje  troškova zakupa sportske  dvorane Srednje škole Novska  za sportske udruge (dvoranski sportovi), članica Zajednice sportskih udruga Grada Novske za 2018. godinu.

 

 

 1. Zajednica sportskih udruga Grada Novske ( u daljnjem tekstu: Zajednica)  poziva sportske udruge sa sjedištem na području Grada Novske, članice Zajednice,korisnike sportske dvorane Srednje škole Novska (dvoranski sportovi), da se prijave na javni poziv sa sufinanciranje troškova zakupa sportske  dvorane Srednje škole Novska  za sportske udruge (dvoranski sportovi), članica Zajednice sportskih udruga Grada Novske za 2018. godinu.
 1. Ukupno osigurana sredstva natječaja iznose 57.960,00 kuna.
 1. Sastavni dio ovog Javnog poziva čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju ciljevi za ovo prioritetno područje, visina sredstava, najviši i najniži iznos koji se može dodijeliti po jednom prijavitelju  u okviru prioritetnog područja, okvirni broj prijava, tko može podnijeti prijavu na Javni poziv, dokumentaciju koja se obavezno mora priložiti prijavi, odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima,  te ostale odredbe.
 2. Rok za podnošenje prijave programa/projekata je 30 dana, a završava  12. veljače  2018. godine
 3. Prijave programa i projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Novske - www.novska.hr
 4.  Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZAKUPA SPORTSKE DVORANE SREDNJE ŠKOLE NOVSKA ZA SPORTSKE UDRUGE(DVORANSKI SPORTOVI), ČLANICE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA NOVSKE ZA 2018. GODINU“ – NE OTVARATI!“ na sljedeću adresu:

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA

GRADA NOVSKE

Tina Ujevića 2C

(Sportska dvorana Srednje škole)

44330, Novska

 1. U skladu s uvjetima iz ovog Javnog poziva, sredstva za  prijavljene programe mogu ostvariti  sportski klubovi i druge udruge koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati sportsku djelatnost ako:
 • je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • je upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija
 • je  svojim statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti sporta
 • ima sjedište na području Grada Novske najmanje godinu dana računajući od trenutka objave Javnog poziva
 • je uredno ispunila obveze prema Zajednici i Gradu za primljenu donaciju u prethodnoj godini
 • ima odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta;
 • se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge  i voditelja programa/projekta, što se dokazuje Uvjerenjem o nekažnjavanju Općinskog suda u Kutini, ne starijim od 6 mjeseci
 • ima podmirene sve doprinose te plaćen porez što dokazuje potvrdom  Ministarstva financija - Porezne uprave, ne starijom od 30 dana
 1. Kako se može ostvariti prednost u sufinanciranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni  poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
 2. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u uputama za prijavitelje.
 3. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
 4. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:  zsu.novska@gmail.com  ili Zlatko Šepović, tajniku Zajednice na broj telefona 098/650 542,  svakog radnog dana  isključivo u vremenu od 7,00 – 13,00 sati

Predsjednik Zajednice :

Josip Šimunović, prof.

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC 5