Grad NOVSKA Službene stranice

Grad Novska se uključio u Operativni plan razvoja cikloturizma u Sisačko-moslavačkoj županiji 2017.-2020.

U svrhu daljnjeg razvoja cikloturizma kao važnog selektivnog oblika turizma na području Sisačko-moslavačke županije, Sisačko-moslavačka županija je  donijela Operativni plan poticanja razvoja cikloturizma na području Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020., a koji je sufinanciran i sredstvima od strane Ministarstva turizma Republike Hrvatske. Među zainteresiranim jedinicama lokalne samouprave koje su podržale Operativni plan sa područja županije su gradovi Novska, Kutina,Petrinja,Sisak, Glina te općine Jasenovac, Hrvatska Dubica i Sunja.

 

Potpisivanja Sporazuma održano je danas u u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Sisku. Za Grad Novsku ovaj Ugovor sa županijom je potpisala zamjenica Gradonačelnika Grada Novske Marija Kušmiš.

Gradovi i općine potpisnici ovog ugovora obvezuju se  rješavati  imovinsko-pravne odnosa, usklađuju izvedbenu s prostorno-planskom           dokumentacijom, održavaju i moderniziraju cikloturističku infrastrukturu, uređuju     biciklističkih staze i ceste.

 

Glavni ciljevi provedbe Operativnog plana razvoja cikloturizma na području Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020. su između ostaloga umrežiti sve dionike u turizmu u svrhu objedinjavanja ponude za cikloturiste, povezati postojeće biciklističke rute i postaviti odgovarajuću jedinstvenu signalizaciju na sve postojeće staze, povećati broj biciklističkih staza (za 10%), povećati ponudu, nove turističke usluge i proizvode za cikloturiste (osmišljeno 10 novih programa za cikloturiste), prilagoditi postojeće turističke subjekte standardu bike&bed smještajnih objekata, na svim pravcima biciklističkih ruta postaviti prateće sadržaje i infrastrukturu (kampovi, odmorišta, sanitarni čvorovi, info ploče i sl.), te educirati i informirati nositelje razvoja cikloturizma i korisnike (izrađene upute, prospekti, mape i sl.)

  Među dionicima koji  se obvezuju da će u okviru svojih nadležnosti, ovlasti i financijskih mogućnosti  pružati sveobuhvatnu podršku na provedbi aktivnosti iz Operativnog plana razvoja cikloturizma u Sisačko-moslavačkoj župnaiji 2017.-2020.  su: Hrvatske ceste, Hrvatske vode,  ŽUC-SMŽ, Zavod za prostorno uređenje SMŽ, Si-mo-ra, Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije kao predstavnik sustava svih turističkih zajednica Gradova i Općina na području Sisačko-moslavačke županije, Destinacijski menadžment Zrin d.o.o. i Biciklistički klub RODA  – biciklistička udruga.

Rok za provedbu aktivnosti temeljenih na Operativnom  planu razvoja cikloturizma na području Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020. je 31. prosinca 2020. godine.