Grad NOVSKA Službene stranice

Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu priznanja Grada Novske za 2019. godinu

Na temelju članka 19. Odluke o dodjeli  javnih priznanja Grada Novske i članka 36. Statuta Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj: 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13, 39/14, 4/18 i 15/18 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Novske, na 23. sjednici održanoj 27.  rujna  2019. godine, donijelo je

                                                                         ODLUKU                                         

o raspisivanju pozivnog natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novske za 2019. godinu

                                                                          I.

Raspisuje se pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novske za 2019. godinu.

                                                                          II.

Javna priznanja Grada Novske dodjeljuju se kao:

  • nagrada Grada Novske za životno djelo,
  • plaketa Grada Novske,
  • pismeno priznanje,
  • povelja humanosti,
  • zahvalnica

 

Javna priznanja dodjeljuju se građanima, trgovačkim društvima, ustanovama i udrugama za postignuta ostvarenja od značaja za Grad Novsku i šire.

Nagrada  Grada Novske za životno djelo dodjeljuje se za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u svom radnom vijeku, svojim djelovanjem u određenoj oblasti društvenog života,  rada i predstavlja izuzetan, značajan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Novske u oblasti gospodarstva, prosvjete, znanosti, inovacija, racionalizacije, unaprjeđenja tehnologije rada, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, športa, humanitarnog rada i drugih ovlasti.

Nagrada Grada Novske može se dodijeliti i posthumno.

Plaketa se dodjeljuje za osobito značajne zasluge i rezultate u oblasti gospodarstva, prosvjete, znanosti, inovacije, racionalizacije, unapređenja tehnologije rada, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, obrane zemlje, tehničke kulture, tjelesne kulture i športa, humanitarnog rada i drugih oblasti.

Pismeno priznanje dodjeljuje se za značajne zasluge i rezultate u oblastima navedenim u prethodnom stavku.

Povelja humanosti se može dodijeliti pojedincima i skupinama građana koji su se svojim predanim i požrtvovnim djelovanjem na području Grada istaknuli u poduzimanju djela kojima je uz vlastiti rizik od drugog otklonjenja, prijeteća pogibelj i drugim akcijama i aktivnostima pružanja ljudske pomoći.

Zahvalnica se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama koji na bilo koji način pomažu građanima i Gradu Novskoj.
 

 Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su:

  • da se radi o istaknutim pojedincima i pravnim osobama koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajni doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti, odnosno promidžbi navedenih djelatnosti,
  • da se radi o pojedincima koji u svojoj sredini uživaju ugled uzorna stručnjaka,
  • ostvareni rezultati u ukupnom gospodarskom i društvenom razvitku Grada Novske,
  • da se radi o pojedincima ili skupini građana koji su se svojim požrtvovnim djelovanjem istakli u poduzimanju djela kojima je uz vlastiti rizik od drugoga otklonjena prijeteća pogibelj i poduzimanje drugih akcija i aktivnosti u pružanju ljudske pomoći,
  • da se radi o pravnim i fizičkim osobama koji na bilo koji način pomažu građanima i Gradu Novska.

 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnositi gradonačelnik, trgovačka društva, ustanove, udruge, Mjesni odbori i građani s područja Grada Novske.

Prijedlog mora sadržavati podatke o predloženoj fizičkoj ili pravnoj osobi s naznakom vrste javnog priznanja, područja za koja se predlaže javno priznanje i obrazloženje kojim će se opravdati prijedlog za dodjelu priznanja.

Rok za podnošenje pismenog prijedloga je do 7. listopada 2019. godine, do 12,00 sati.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podnijeti nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijedlozi se podnose Komisiji  za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Novske preko pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu Trg dr. Franje Tuđmana 2, u zatvorenoj omotnici s napomenom “PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA GRADA NOVSKE - NE OTVARAJ.”

 

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Novske za 2019., godinu bit će donesena na sjednici Gradskog vijeća Grada Novske, a uručenje će biti izvršeno na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Novske.

Odluka će se objaviti na internetskim stranicama Grada Novske i putem Radio postaje Novska.

 

                                                                      III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD NOVSKA

GRADSKO VIJEĆE

 

 

KLASA: 061-01/19-01/

URBROJ: 2176/04-01-19-1

Novska, 27. rujna 2019.

 

                                                                                          Predsjednik

                                                                                         Ivica Vulić, v. r.