Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE ŠTANDOVA ZA PRIGODNU PRODAJU NA DAN GRADA NOVSKE - 18. LISTOPADA 2017.

 

Na temelju članka 4. Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica („Službeni vjesnik“ 49/09, 19/12), i Odluke  o dodjeli javnih površina u zakup u svrhu prigodne prodaje, KLASA: 944-15/17-01/10 URBROJ: 2176/04-03-17-1 od 22. rujna 2017., Gradonačelnik Grada Novska objavljuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

  ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE ŠTANDOVA ZA PRIGODNU PRODAJU NA DAN GRADA NOVSKE -  18. LISTOPADA 2017.

 

  1. PREDMET ZAKUPA

 

Zakup dijela  javne površine u Novskoj, šetnica na Trgu dr. Franje Tuđmana, nasuprot PBZ (prva lokacija) do Trga Đure Szabe, parkiralište ispred trgovine „Muller“ na Trgu Đure Szabe (posljednja lokacija),  u svrhu  postavljanja štandova za prodaju prigodnih proizvoda: igračaka, bombona, ukrasnih predmeta, umjetničkih predmeta, domaćih proizvoda, suvenira, svježe pripremljenih prehrambenih proizvoda - palačinke, šećerna vata, kokice i sl.,  automata i peći za pečenje plodina.

 

  1. UVJETI NATJEČAJA

 

1. Početna  zakupnina za zakup javne površine iznosi 100,00  kn po jednom metru dužnom dnevno.

2. Maksimalna površina koju jedan natjecatelj može zakupiti iznosi  6 metara dužnih (maksimalna dimenzija 6x2).

3. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je ponuđena zakupnina po jednom metru dužnom javne površine.


Dodatni kriteriji: Ako više ponuditelja ponudi isti iznos zakupnine, prednost ima ona ponuda kojom se zakupljuje više metara dužnih javne površine, a ako više ponuditelja ponudi osim istog iznosa zakupnine i istu veličinu javne površine, prednost ima onaj ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u pisarnicu Grada Novske.

4. Najpovoljnija je ona ponuda koja nosi najviši iznos zakupnine po jednom metru dužnom.

U slučaju iz točke 3., kada ima više ponuda s istim iznosom zakupnine, za izbor povoljnije ponude primjenjuju se i dodatni kriteriji.

5. Lokacije će se dodjeljivati na način da ponuditelj s najvišim iznosom ponuđene zakupnine po metru dužnom dobije lokaciju koja je najbliža centralnom zbivanju (šetnica Trg dr. Franje Tuđmana) i tako redom do ponude koja je najniža (na Trgu Đure Szabe).

6. Zakupnik osigurava svoj štand ili pokretnu napravu i odgovoran je za sigurnost njenog rada, radnika koji rade u njoj i za sigurnost kupaca i prolaznika. 

7. Točna pozicija lokacije za svakog ponuditelja  bit će definirana nakon otvaranja ponuda i utvrđivanja redoslijeda ponuđača, u skladu s kriterijima iz ovog natječaja.

8. Broj pojedinačnih lokacija koje će se moći dati u zakup ovisit će o broju ponuda koje pristignu na ovaj natječaj, o zakupljenom broju kvadrata svakog pojedinog ponuditelja, te  prostornih mogućnosti javne površine koja je predmet zakupa. (od početne lokacije do završne lokacije).

9. Natjecati se mogu isključivo pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koju namjeravaju obavljati na lokaciji koja se daje u zakup.

10. Grad Novska ne osigurava izabranim ponuditeljima na ovom natječaju priključak na vodu ili priključak na električnu energiju.

11. Krajnji rok za dostavu pisanih  ponuda  je 10. listopad 2017. godine. Ponude se dostavljaju preporučenom poštom na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, ili neposredno u pisarnicu, s naznakom «Natječaj za zakup javne površine – Dan Grada Novske - prodaja prigodnih proizvoda sa štandova“- NE OTVARAJ.

12. Pisane ponude sadrže:

- naziv ponuditelja, adresa ili sjedište, OIB
- kontakt telefon  i e-mail odgovorne osobe ponuditelja za potrebu slanja obavijesti,
- ponuđenu zakupninu po  jednom metru dužnom,
- površina koja se uzima u zakup ( maksimalno 6 metara dužnih, maksimalna dimenzija: 6x2),
- vrstu proizvoda koja će se prodavati sa štanda ili iz automata,
- preslika osobne iskaznice za fizičke osobe ako je ponuditelj fizička osoba,
- preslika  rješenja o obrtu ako je ponuditelj obrtnik,
- izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,
- preslika Rješenja o upisu u registar udruga, ako je ponuditelj  udruga,
- preslika Rješenja o upisu u registar obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ako je ponuditelj      OPG, 
 

13. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzimati u obzir prilikom odabira ponuditelja, kao ni ponude onih ponuditelja koji nisu podmirili obvezu prema Gradu Novska po osnovi prijašnjih zakupa javne površine.

14. Otvaranje ponuda i utvrđivanje redoslijeda ponuđača izvršit će Povjerenstvo Grada Novske u Gradskoj vijećnici dana 11. listopada 2017. godine.

15. Odluku o izabranim ponuditeljima i rednom broju ostvarene lokacije ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Novske. Odluka o izabranim ponuditeljima i broju ostvarene lokacije objavit će se na internetskoj stranici Grada Novske na mjestu  predviđenom  za važne obavijesti.

16. Izabrani ponuditelji sklapaju Ugovor o zakupu odmah nakon donošenja odluke o izabranim ponuditeljima, a najkasnije  na dan zakupa. U slučaju neodazivanja na potpis ugovora u navedenom roku smatrat će se da je ponuditelj odustao od zakupa.

17. Svaki zakupac dužan je na dan 18. listopada  2017.  do 10 sati postaviti štand na dodijeljenu lokaciju i uplatiti zakupninu.

18. U slučaju težih vremenskih nepogoda (jaka kiša i vjetar, tuča i sl.) na dan 18. listopada 2017.,  koje ometaju postavljanje štanda i prigodnu prodaju, te postoji mogućnost nastanka štete na stvarima zakupnika,  do tada sklopljeni   ugovori o zakupu mogu se raskinuti na  pojedinačni zahtjev zakupnika, koji je o tome dužan izvijestiti  komunalnog redara Grada Novska.

19. Dodatne informacije o ovom javnom natječaju mogu se dobiti u dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Novske, tel. (044 ) 691-520.

KLASA: 944-15/17-01/10
URBROJ:2176/04-03-17-2
Novska, 22. rujna 2017.

OVDJE MOŽETE PREUZETI

GRAFIČKI PRIKAZ ŠTANDOVA

GRAD NOVSKA