Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada Novske raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ce

 

  1. Pročelnik/ca Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 

Stručni uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist tehničke, pravne ili ekonomske struke

- položen državni stručni ispit,

- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom. 

 

Opći uvjet za prijam u službu:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika),

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen

- za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 3 mjeseca),

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

- dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), od najmanje 5 godina,

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe),

- osobno potpisanu izjavu kandidata u izvorniku o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od imenovanja.

Uvjet radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti, te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme ) i struke.

 

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. 

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“broj: 86/08 i 61/11).

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi  provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

 

Na web stranici grada Novske, www.novska.hr,  naveden je opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za  provjeru.

 

Na  istoj  web stranici i na oglasnoj ploči Grada Novske objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti  kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati dostavljaju  prije donošenja rješenja o imenovanju.

Akademski ili stručni nazivi, odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine broj: 107/07 i 118/12) izjednačeni su s akademskim nazivima kao oznakom stručnih uvjeta iz javnog natječaja sukladno zakonu.

 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, putem pošte ili osobno u pisarnicu Grada Novske na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom:

 „Ne otvaraj – natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje“

 

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela točnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.

Osobama iz prethodnog stavka dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Osobe nemaju pravo podnošenja pravnog lijeka protiv Obavijesti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave. 

GRAD NOVSKA

GRADONAČELNIK

Marin Piletić, prof,v.r.