Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U BROČICAMA

Na temelju  članka  9. stavak 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora  (“Službeni vjesnik”  broj 3/13) i Odluke Gradonačelnika Grada Novska KLASA: 372-03/17-01/94  URBROJ: 2176/04-03-17-1 od 11.prosinca 2017. godine, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Novske  objavljuje 
 
 
JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 
U BROČICAMA
 
 
1. Predmet natječaja je zakup poslovnog  prostora u zgradi  Društvenog  doma  u Bročicama, Ulica Svetog Mihovila 96, površine 40,40  m2.
   
2. Uvjeti javnog natječaja:
 
* prostor je namijenjen  za obavljanje djelatnosti prodaje kruha, pekarskih proizvoda i prerađevina, mlijeka i mliječnih proizvoda.
* rok trajanja zakupa 5 godina
* početna mjesečna zakupnina iznosi  922,00 kn, 
* u iznosu zakupnine nije sadržan PDV,  te je zakupodavac   dužan  na iznos ugovorene  zakupnine  obračunati porez na dodanu vrijednost po zakonskoj stopi.
* ugovorena mjesečna zakupnina plaća se od dana solemnizacije (potvrde) ugovora o zakupu,
* zakupnik je obvezan   plaćati  mjesečne režijske troškove vezane uz korištenje poslovnog prostora (struju, vodu,smeće, komunalnu naknadu)   temeljem  računa  koje  će  ispostavljati dobavljači, s kojima zakupnik sklapa ugovore o opskrbi, 
* rok privođenja namjeni poslovnog prostora 30 dana,
* neprihvatljiva je ponuda ponuditelja koji na dan zaključenja javnog natječaja ima dospjela a nepodmirenja dugovanja prema proračunu Grada Novska  neovisno o tome da li je dug zastario. 
  
3. Natječaj se provodi podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici  po postupku i uvjetima propisanim Odlukom o zakupu poslovnog prostora Grada Novske (Službeni vjesnik broj 3/13). 
 
4. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju  fizičke i pravne osobe koje se registrirane za obavljanje tražene djelatnosti.
 
5. Pisana ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju obavezno sadrži:
 
*  ime i prezime, adresa prebivališta, OIB  (ako je natjecatelj fizička osoba – građanin),
*   naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, OIB, MB obrta (ako je natjecatelj fizička osoba - obrtnik), 
* tvrtka, adresa sjedišta, OIB,  MB pravne osobe,  ime i prezime te OIB osobe  ovlaštene za zastupanje pravne osobe (ako je natjecatelj pravna osoba),  
* naznaku poslovnog  prostora za koji se dostavlja pisana ponuda,
* djelatnost koja će se obavljati u poslovnom  prostoru,
* ponuđenu mjesečnu zakupninu u kunama,
 
 
6. Ponuditelj uz ponudu mora dostaviti sljedeće isprave i dokaze:
 
* presliku važeće osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba (obrtnik), odnosno presliku važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, ako je natjecatelj pravna osoba, 
 
*  izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili Izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude na  javni natječaj, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio prijavu. 
 
* izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u nadležni strukovni registar ili drugu odgovarajuću potvrdu koja ne smije biti starija od 30 dana do dana  podnošenja ponude na natječaj, ako je natjecatelj fizička osoba koja nije obrtnik, iz kojih mora biti vidljivo da natjecatelj udovoljava uvjetima za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio ponudu, 
 
* izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra, ako je natjecatelj pravna osoba -  trgovačko društvo za koji je upis propisan zakonom kojim se uređuje osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude  na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio ponudu, kao i ime i prezime, OIB zakonskog zastupnika pravne osobe, 
 
* potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 15 dana do dana  prijave na natječaj, iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 
* potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Novska o stanju duga prema proračunu grada, ne stariju od 30 dana,
 
* izjavu ponuditelja da prihvaća uvjete javnog natječaja, te da će  ukoliko bude izabran za najpovoljnijeg ponuditelja, dostaviti zakupodavcu   potvrđenu bjanko zadužnicu  koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine.
 
Pisana ponuda s utvrđenim prilozima za sudjelovanje u javnom natječaju u zatvorenoj omotnici može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom u roku od 10 dana od objave obavijesti o raspisanom javnom natječaju u Narodnim novinama. 
 
Pisane ponude podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA  NA JAVNI NATJEČAJ  za zakup POSLOVNOG PROSTORA U BROČICAMA“ na otvaraj, na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana2, Novska.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Otvaranje pristiglih  ponuda održat će se  idući dan od isteka roka za podnošenje ponuda  u 12 sati u prostorijama Gradske uprave, Trg dr. Franje Tuđmana 2/ I kat, Novska. 
 
7. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik. Na odluku Gradonačelnika ponuditelji mogu uložiti prigovor u roku od 3 dana od dana dostave  Odluke. Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.
 
8. Pravo prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u zakup imaju članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, i ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, i ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude. Osobe koje ostvaruju pravo prvenstva dužne su uz ponudu osim dokaza iz točke 6. dostaviti:
 
izvornik potvrde o utvrđenom statusu koju je izdao nadležni Ured za obranu koja ne smije biti starija od 30 dana do dana prijave na natječaj, na temelju koje ostvaruju pravo prvenstva za zasnivanje zakupa,
izvornik uvjerenja izdan od nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje koja ne smije biti starija od 30 dana do dana prijave na natječaj,   na temelju kojeg se dokazuje da ponuditelj nije korisnik mirovine.
 
9. Najpovoljniji ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o zakupu sa Gradom Novska u roku od 15 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.
 
10. Najpovoljniji  ponuditelj prije sklapanja Ugovora o zakupu dužan je zakupodavcu dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu godišnjeg zaduženja za prvu godinu zakupa, radi osiguranja plaćanja zakupnine.
                     
11. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava  sukladno članku  21. Odluke o zakupu poslovnog prostora Grada Novske, o trošku zakupnika.
 
12. Sukladno članku 9. stavku 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službeni vjesnik broj 3/13)  zbog obimnosti teksta a radi ekonomičnosti, u Narodnim novinama  objavljen je tekst obavijesti o javnom natječaju, a cjeloviti tekst  javnog natječaja objavljuje   se na web stranici Grada Novska i na oglasnoj ploči Grada Novska, te  će se vidno istaknuti na poslovnom prostoru koji se daje u zakup. 
 
13.      Gradonačelnik Grada Novska zadržava mogućnost neprihvaćanja niti jedne ponude.
 
 
                                                                                               GRAD NOVSKA
 
 
 
OBAVIJEST PONUDITELJIMA!
 
Obavijest o javnom natječaju objavljena je u javnom glasilu Narodne novine broj 130/2017. od 27. prosinca 2017. 
 
Rok za podnošenje ponuda teče od 28. prosinca 2017. do 8. siječnja 2018. godine.