Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih škola za akademsku/školsku godinu 2017./2018.

Na temelju članka 6.  Odluke o stipendiranju  (“Službeni vjesnik”  broj: 39/14) Gradonačelnik Grada Novske objavljuje
 
JAVNI POZIV
za dodjelu stipendija studentima i 
učenicima srednjih škola za akademsku/školsku godinu 2017./2018. 
 
 
I.
 
Pozivaju se studenti i učenici srednjih škola s prebivalištem na području grada Novske da podnesu prijavu za dodjelu studentske/učeničke stipendije za akademsku/školsku godinu 2017./2018. 
 
 II.
 
Postupak dodjele stipendija  kao i prava i obveze korisnika stipendije utvrđeni su Odlukom o stipendiranju („Službeni vjesnik“ broj 39/14).
 
ODREDBE O PRAVU NA STIPENDIJU I VISINI STIPENDIJE
 
III.
 
Pravo na studentsku stipendiju imaju redovni studenti viših škola i fakulteta koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Novske najmanje godinu dana prije objave javnog poziva, a koji u trenutku objave javnog poziva nisu stariji od 26 godina.
 
 IV.
 
Pravo na učeničku stipendiju imaju učenici srednjih škola koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Novske najmanje godinu dana prije objave javnog poziva, a koji imaju ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: 
 
- da se redovno školuju izvan područja Grada Novske te da tijekom tjedna borave u mjestu školovanja ili
- da svakodnevno putuju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, a ne mogu ostvariti  pravo na sufinanciranje troškova prijevoza iz državnog proračuna ako pri tome ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:
 
a) da iz mjesta stanovanja  do mjesta školovanja nema redovnog linijskog prijevoza
b) da iz mjesta stanovanja  do mjesta školovanja nema izravne prijevozne linije bez presjedanja 
c) da se radi o učeniku koji pohađa Srednju školu Novska s  prebivalištem izvan naselja Novska  koji svakodnevno putuje, a koji ne može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prijevoza iz državnog proračuna jer je prebivalište učenika udaljeno manje od 5 km od naselja Novska. 
 
V.
 
Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti:
 
- studenti i učenici koji ponavljaju godinu/razred ili imaju upisano mirovanje studentskih obveza,
- studenti koji su odslušali predavanja posljednjeg semestra (apsolventi),
- studenti koji su u prošloj akademskoj godini studirali na jednom fakultetu pa su u tekućoj godini upisali prvu godinu na drugom fakultetu,
- studenti i učenici koji su ostvarivali pravo na stipendiju Grada, a nisu izvršili ugovorne obveze u smislu upisa više učeničke/ akademske godine(razreda/godine studija),
- učenici/studenti koji primaju  stipendiju ili neku drugu potporu za školovanje po nekom drugom osnovu. (Iznimno, učenici/studenti  koji ostvaruju pravo na neku drugu stipendiju ili potporu, a  koji preko tjedna borave u mjestu školovanja, mogu ostvariti pravo i na stipendiju Grada  ako je prihod po članu obitelji manji od 600,00 kuna mjesečno, ako se radi o obitelji samohranog roditelja kojoj prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 1.000,00 kuna mjesečno, te ako se radi o korisnicima zajamčene minimalne naknade. Pravo na stipendiju u ovom slučaju može se ostvariti uz uvjet da učeniku/studentu radi ostvarivanja prava na stipendiju Grada ne prestane    pravo na isplatu druge stipendije ili potpore za školovanje. 
 
Studenti/učenici koji su primali stipendiju Grada ranijih učeničkih/akademskih godina, ali su raskinuli ugovor o stipendiranju radi  ostvarivanja prava na stipendiju iz drugog izvora, mogu ponovno ostvariti pravo na stipendiju tek kada u cijelosti  izvrše  sve financijske obveze prema Gradu (povrat primljenih sredstava na ime stipendiranja).
 
VI.
 
ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA
 
Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se do 16. listopada 2017. godine  na adresu: Grad Novska, Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, s naznakom “Javni poziv za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola” ili “Javni poziv za dodjelu stipendija studentima” ili osobno na navedenu adresu, soba 208. 
 
Prijave zaprimljene izvan roka  neće se uzeti u razmatranje. 
 
Nepotpune prijave  neće se uzeti u razmatranje, osim u slučaju da je postojao opravdani razlog za dostavu nepotpune prijave.
 
VII.
 
Studenti koji u trenutku objave javnog poziva još  nisu upisali višu godinu studija, ukoliko žele ostvariti pravo na stipendiju moraju se javiti na javni poziv sa svom potrebnom dokumentacijom u roku iz točke VI. , a potvrdu o redovnom upisu dužni su dostaviti odmah po izvršenom upisu odnosno najkasnije do 6. studenoga 2017. godine.
 
DOSTAVA DOKUMENTACIJE
 
VIII.
 
Za ostvarivanje prava na učeničku stipendiju potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  
- prijavu za dodjelu stipendije (obrazac),
- uvjerenje o prebivalištu,
- presliku domovnice,
- presliku osobne iskaznice,
- izjavu da se  ne ostvaruje/ostvaruje pravo na drugu stipendiju ili neku drugu vrstu potpore za školovanje (obrazac),
- potvrdu o školovanju za šk. god. 2017./2018.,
- presliku svjedodžbe o završenom razredu u prošloj šk. godini,
- IBAN računa roditelja koji će potpisati ugovor o stipendiranju,
- potvrdu o smještaju u učenički dom ili izjavu o stanovanju u privatnom smještaju.
 
IX.
 
Za ostvarivanje prava na studentsku  stipendiju potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 
- prijavu za dodjelu stipendije (obrazac),
- potvrdu fakulteta o upisu na fakultet za studente 1. godine studija, odnosno, potvrdu  o upisu u višu godinu studija  za studente viših godina studija, 
- potvrdu o tijeku studiranja  ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljiv tijek studiranja  odnosno redovan upis u višu godinu studija  (ukoliko isto nije moguće ishoditi,  može se dostaviti preslika svih  popunjenih stranica indeksa),
- uvjerenje o prebivalištu,
- presliku domovnice,
- presliku osobne iskaznice,
- izjavu da se ne ostvaruje/ostvaruje pravo na drugu stipendiju ili neku drugu vrstu potpore za školovanje (obrazac),
- presliku svjedodžbe o završetku srednjoškolskog obrazovanja za studente 1. godine studija (svjedodžba 4. razreda),
- izjavu o činjenici da se neposredno nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nije upisao niti jedan fakultet (za studente 1. godine studija  koji fakultet nisu upisali odmah nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja),
- IBAN  računa studenta.
 
Iz dokumentacije priložene uz prijavu za dodjelu stipendije mora biti vidljivo koju je godinu studija student upisao u akademskoj godini 2017./2018., te koju je godinu studija imao upisanu u akademskoj godini 2016./2017.
 
ZAVRŠNE ODREDBE
 
X.
 
Odluke o dodjeli stipendija donosi Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija te će iste po donošenju biti objavljene na internetskoj stranici Grada Novske www.novska.hr . Odluke će sadržavati  ime i prezime učenika, odnosno studenta,  razred, odnosno godinu studija, naziv škole, odnosno naziv visokog učilišta.
 
XI.
 
Na temelju odluke o dodjeli stipendija Gradonačelnik će sa stipendistima zaključiti  ugovore o stipendiranju kojima će se definirati međusobna prava i obveze. 
 
XII.
 
Visina učeničke stipendije, iz točke  IV. alineje 1. ove Odluke, u školskoj godini 2017./2018. iznosi 320,00 kuna mjesečno.
Visinu učeničke stipendije, iz točke IV. alineje 2. ove Odluke, u školskoj godini 2017./2018. odredit će Gradonačelnik, ovisno o visini troškova prijevoza.
Visina studentske stipendije u akademskoj godini 2017./2018. iznosi 560,00 kuna mjesečno.
Gradonačelnik može u tijeku korištenja stipendije, ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima,  promijeniti prvobitno utvrđen iznos stipendije te će se ta mogućnost  predvidjeti ugovorom.
 
XIII.
 
Svi učenici/studenti koji žele ostvariti pravo na  stipendiju Grada Novske za školsku/akademsku godinu 2017./2018., neovisno o tome jesu li bili stipendisti Grada Novske u školskoj/akademskoj godini  2016./2017.  (prošlogodišnji stipendisti) moraju se javiti na javni poziv za dodjelu stipendija i priložiti svu traženu dokumentaciju. 
 
XIV.
 
Osobe koje se prijave na javni poziv  svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznate s odredbama
koje reguliraju provedbu javnog poziva i donošenje odluke o dodjeli stipendija.                          
Osobe koje se prijave na javni poziv svojim potpisom na prijavi daju suglasnost da se njihovi osobni podaci prikupljaju, čuvaju i objave na Odlukama o dodjeli stipendija, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj: 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12). 
     
XV.
 
Za sve dodatne informacije u vezi ovog javnog poziva zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, na adresi označenoj u točki VI. ovog javnog poziva ili na broj telefona: 044/691-519. 
 
 
OVDJE MOŽETE PREUZETI:
 
 
 
 
 
KLASA: 604-02/17-01/23                                                                                               
Ur.broj: 2176/04-03-17-2                                                                                                            
U Novskoj,  27. rujna 2017.                                                                                          
 
GRADONAČELNIK
 
 Marin Piletić, prof.,v.r.