Grad NOVSKA Službene stranice

Javni poziv za predlaganje programa i projekta koje će provoditi udruge u 2017. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

KLASA: 402-01/17-01/8
URBROJ: 2176/04-03-17-1
Novska, 20. listopada 2017.

                                                                                                                              

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), (u daljnjem tekstu: Uredba), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novske Službeni vjesnik 63A/15)- (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te članka 46. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 24/109, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13 i 39/14) Gradonačelnik Grada Novske objavljuje

 

Javni poziv za predlaganje  programa i projekta koje će  provoditi udruge u 2017. godini

 

 1. Predmet Javnog poziva

Predmet ovog  Javnog poziva (u daljnjem tekstu: javni poziv) je prikupljanje programa i projekata  udruga i drugih organizacija civilnog društva koji će se u skladu s Uredbom i Pravilnikom, na temelju objavljenih kriterija, odabrati za financiranje/sufinanciranje iz proračuna Grada Novske u 2017. godini iz sljedećih područja djelovanja udruga (kultura, djeca i mladež, humanitarne, socijalne i zdravstvene udruge, udruge iz Domovinskog rata, sportske udruge i udruge iz područja vatrogastva (isključivo u dijelu koji se odnosi na obilježavanje njihovih značajnijih obljetnica, proslava, manifestacija i sl.) te iz područja djelovanja ostalih  udruga.

Programi i projekti koji će se financirati ovim javnim pozivom moraju biti:

 • od interesa za Grad Novsku i pridonositi zadovoljenju određene javne potrebe na području Grada Novske u 2017. godini.
 • stručno utemeljeni, kvalitetni, kreativni, inovativni, ekonomični i racionalni
 • moraju se izvršiti najkasnije u roku 60 dana od dana zaključenja ugovora o dodjeli sredstava
 • sredstva za financiranje odobrenog projekta  moraju se zatražiti najkasnije do 20. prosinca 2017. godine.

 

 1. Cilj javnog poziva

Cilj javnog poziva je zadovoljavanje dijela javnih potreba na području Grada Novske  financiranjem/sufinanciranjem programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva  koji se odnose na područja djelovanja udruga navedenih u točki 1. ovog Javnog poziva, koji se do sada nisu mogli prijaviti na neki od ranije raspisanih javnih poziva iz opravdanih razloga ili  se radi nedostatka sredstava nisu u cijelosti mogli provesti ako je njihovo provođenje ili provođenje u cijelosti u 2017. godini u  interesu Grada Novske.

 

 1. Ukupna sredstva za financiranje/sufinanciranje

Za financiranje/sufinanciranje programa i projekata iz ovog  Javnog poziva u proračunu Grada Novske osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna.

 

 1. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljiv prijavitelj u pravilu je udruga  i druga neprofitna organizacija  koja ima  sjedište na području Grada Novske i koja aktivno djeluje na području Grada Novske  ili  ima sjedište izvan Grada Novske, ali u svom osnivačkom aktu ima određeno područje djelovanja koje se proteže i na Grad Novsku i koja aktivno djeluje na području Grada Novske, uz uvjet da ista ispunjava sve odredbe  Pravilnika i sve uvjete iz  javnog poziva.

Iznimno, prihvatljiv prijavitelj može biti i udruga/druga neprofitna organizacija koja ne udovoljava uvjetima iz prethodnog stavka ali koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 • ako će prijavljeni program  provoditi na području Grada Novske ili izvan Grada Novske  za određenu ciljanu skupinu građana Grada Novske,
 • ako udruga ispunjava sve odredbe ovog Pravilnika i sve uvjete javnog natječaja/poziva.

Prijavitelj u programu/projektu može imati i partnera/e koji mora/ju zadovoljiti sve uvjete koje mora zadovoljiti i prijavitelj.

 1. Grad neće financirati  programe i projekte:
 • udruga/ drugih organizacija civilnog društva  koje se financiraju po posebnim propisima, vjerskih organizacija  i političkih organizacija te  organizacija  civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom i  uvjetima ovog  javnog poziva.

 

 1. Uvjeti koje mora ispunjavati prijavitelj su sljedeći:

U skladu s uvjetima iz javnog poziva, sredstva za  prijavljene programe mogu ostvariti  udruge koje:

 • su upisane u odgovarajući Registar pravnih osoba i čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt, koji prijave na javni poziv bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, godišnjim programima javnih potreba, odnosno uvjetima  javnog poziva;
 • su uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Grada Novske za 2016. te obveze iz ugovora o financiranju iz proračuna u 2017. godini za koje je protekao rok za dostavu završnog izvješća, uključujući i dostavu izvješća o namjenskom korištenju sredstava;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu  (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 1. Upute za prijavitelje

Sastavni dio ovog Javnog poziva i njegov neizostavni dio čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuje/u:

 • zakoni, strategije, programi i drugi akti na kojima se temelji  ovaj Javni poziv;
 • cilj javnog poziva
 • ukupna visina sredstava u javnom pozivu, najniži i najviši iznos koji se može pojedinačno (po projektu) dodijeliti temeljem  javnog poziva i  okvirni broj prijava na javni poziv;
 • tko može podnijeti prijavu na javni poziv,
 • tko  ne može podnijeti prijavu  na javni poziv;
 • detaljni uvjeti za ostvarivanje prava na potporu za program/projekt;
 • dokumentacija koja se obavezno mora priložiti prijavi;
 • odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima;
 • posebne obveze za prijavitelje te ostale odredbe;
 1. Rok  za podnošenje prijave na javni poziv

Rok za podnošenje prijave programa/projekata je do utroška sredstava, a najkasnije do  10. prosinca 2017. godine.

 1. Način dostave prijave na javni poziv i adresa za dostavu prijave

Prijave programa i projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Novske - www.novska.hr

Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, a na omotnici treba obavezno naznačiti:

 1. Naziv i adresu prijavitelja
 2. Naznaku  - „PRIJAVA  NA JAVNI POZIV - Predlaganje  programa i projekta koje će  provoditi udruge u 2017. godini  – NE OTVARATI!“
 3. Naznačiti adresu Grada Novske: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno u pisarnicu Grada Novske na sljedeću adresu:

GRAD NOVSKA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2

44330 NOVSKA

 

 1. Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
 1. Dodatne informacije i upute za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu mogu se zatražiti  elektronskom poštom najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava na adresu: sonja.marohnichorvat@novska.hr  ili karolina.simicic@novska.hr. ili na broj telefona 691 519.

Grad Novska  nije obvezan davati odgovore ili pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

GRADONAČELNIK

Marin Piletić, prof., v.r.

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI
 

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC 5

OBRAZAC 6

OBRAZAC 7

OBRAZAC 8