Grad NOVSKA Službene stranice

Javni poziv za predlaganje programa i projekta za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske u 2017. godini provoditi udruge iz Domovinskog rata i Vjerske zajednice

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

KLASA: 402-01/17-01/9

URBROJ: 2176/04-03-17-1

Novska, 28. listopada 2017.

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), (u daljnjem tekstu: Uredba), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novske Službeni vjesnik 63A/15)- (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te članka 46. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 24/109, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13 i 39/14) Gradonačelnik Grada Novske objavljuje 
 
Javni poziv
za predlaganje  programa i projekta za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske u 2017. godini 
provoditi udruge iz Domovinskog rata i Vjerske zajednice
 
 
1. Predmet Javnog poziva
 
Predmet ovog  Javnog poziva za predlaganje  programa i projekta za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske u 2017. godini  provoditi udruge iz Domovinskog rata i Vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: javni poziv) je prikupljanje programa i projekata  udruga iz Domovinskog rata i vjerskih zajednica koji će se u skladu s Uredbom i Pravilnikom te temeljem objavljenih kriterija odabrati za financiranje/sufinanciranje iz proračuna Grada Novske za 2017. godinu, a koji se odnose na jedno od sljedećih  područja;
 
- Obnova, izgradnja ili opremanje  sakralnih objekata, 
- djelovanja udruga iz Domovinskog rata,  
 
Programi i projekti moraju biti od interesa za Grad Novsku, stručno utemeljeni, kvalitetni, kreativni, inovativni, ekonomični i racionalni te pridonositi zadovoljenju određene javne potrebe na području Grada Novske u 2017. godini. 
 
2. Opći cilj javnog poziva
 
Opći cilj javnog poziva je zadovoljavanje dijela javnih potreba na području Grada Novske u suradnji i u partnerstvu s novljanskim udrugama iz Domovinskog rata te s vjerskim zajednicama u području obnove, izgradnje ili opremanja sakralnih objekata.
 
3. Ukupna sredstva za financiranje/sufinanciranje
 
Za financiranje/sufinanciranje programa/projekata koji će se financirati temeljem  ovog Javnog poziva  u proračunu Grada Novske osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od  250.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna za područje obnove, izgradnje ili opremanja sakralnih objekata te 50.000, kuna za područje djelovanja udruga iz Domovinskog rata.
 
 
4. Prihvatljivi prijavitelji
 
Prihvatljiv prijavitelji su isključivo: 
- Udruge proistekle iz Domovinskog rata  koje imaju  sjedište na području Grada Novske i koje aktivno djeluju na području Grada Novske  uz uvjet da iste ispunjavaju sve odredbe i uvjete  ovog  javnog poziva;
- Vjerske zajednice koje imaju sjedište na području Grada Novske ili na području susjednih općina, ukoliko ista  upravlja  sakralnim objektom koji  se  nalazi  na području Grada Novske i čija je obnova, izgradnja ili opremanje predmet projekta koji se prijavljuje na ovaj Javni poziv.
 
Prijavitelj u programu/projektu može imati i partnera/e koji mora/ju zadovoljiti sve uvjete koje mora zadovoljiti i prijavitelj.
 
5. Uvjeti koje mora ispunjavati prijavitelj su sljedeći:
 
U skladu s uvjetima iz javnog poziva, sredstva za  prijavljene programe/projekte mogu ostvariti  udruge koje:
- su upisane u odgovarajuće Registre pravnih osoba i čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
- su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
- program/projekt, koji prijave na javni poziv bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, godišnjim programima javnih potreba, odnosno uvjetima  javnog poziva;
- su uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Grada Novske za  2016. i 2017. godinu, uključujući i dostavu izvješća o namjenskom korištenju sredstava;
- nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
- se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom (ako se radi o pravnoj osobi koja je već sudjelovala
- imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/ projekta koji prijavljuju na Javni poziv;
- općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
- imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu  (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 
6. Upute za prijavitelje
 
Sastavni dio ovog Javnog poziva i njegov neizostavni dio čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju:
- zakoni, strategije, programi i drugi akti na kojima se temelje prioriteti svakog  područja javnog poziva;
- specifični ciljevi svakog područja javnog poziva i druge specifičnosti koje se odnose na pojedino područje javnog poziva;
- visina sredstava određena za svako područje natječaja, najniži i najviši iznos koji se može dodijeliti za svako područje javnog poziva, visina sredstava za svako prioritetno područje i okvirni broj prijava za svako područje javnog poziva;
 
- tko može podnijeti prijavu na javni poziv, 
- detaljni uvjeti za ostvarivanje prava na potporu za program/projekt;
- dokumentacija koja se obavezno mora priložiti prijavi; 
- odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima; 
- posebne obveze za prijavitelje te ostale odredbe;
 
7. Rok  za podnošenje prijave na javni poziv
 
Rok za podnošenje prijave programa/projekata je 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Novske - www.novska.hr. 
 
8. Način dostave prijave na javni poziv i adresa za dostavu prijave
 
Prijave programa i projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Novske - www.novska.hr te uz prilaganje svih priloga koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje
Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, a na omotnici treba obavezno naznačiti:
1. Naziv i adresu prijavitelja i 
2. Naznaku  - „PRIJAVA  NA JAVNI POZIV - PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA I VJERSKIH ZAJEDNICA ZA ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA  NA PODRUČJU GRADA NOVSKE U  2017. GODINI   – NE OTVARATI!“
3. Ispod teksta iz prethodne točke treba navesti područje javnog poziva za koje prijavitelj podnosi prijavu (Npr. Područje djelovanja udruga proisteklih iz Domovinskog rata ili Obnova, izgradnja ili opremanje sakralnih objekata) 
Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno u pisarnicu Grada Novske na sljedeću  adresu: 
GRAD NOVSKA
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2
44330 NOVSKA
 
9. Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
 
10. Dodatne informacije i upute za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu mogu se zatražiti  elektronskom poštom najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava na adresu: sonja.marohnichorvat@novska.hr  ili karolina.simicic@novska.hr. ili na broj telefona 691 519.
Grad Novska  nije obvezan davati odgovore ili pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka. 
 
 
 
GRADONAČELNIK
Marin Piletić, prof.

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI

PRAVILNIK O FINANCIRANJU UDRUGA, GRAD NOVSKA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

KRITERIJI 1

KRITERIJI 2

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC 5

OBRAZAC 6

OBRAZAC 7

OBRAZAC 8

OBRAZAC 9