Grad NOVSKA Službene stranice

Javni poziv za predlaganje programa i projekata za obilježavanje manifestacije „Ljeto u Novskoj“ koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2017. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK

KLASA: 402-08/17-01/15
URBROJ: 2176/04-03-17-1
Novska, 18. travnja 2017.

                                                                     

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), (u daljnjem tekstu: Uredba), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novske Službeni vjesnik 63A/15)- (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te članka 46. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 24/109, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13 i 39/14) Gradonačelnik Grada Novske objavljuje

 

Javni poziv za predlaganje programa i projekata za obilježavanje manifestacije

„Ljeto u Novskoj“ koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2017. godini

 

 1. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je financiranje/sufinanciranje  programa i projekata  udruga  kojima će se na području Grada Novske obilježiti manifestacija „Ljeto u Novskoj“ u 2017. godini. 

Programi i projekti moraju biti od interesa za Grad Novsku, stručno utemeljeni, kvalitetni, kreativni, inovativni, ekonomični i racionalni te pridonositi zadovoljenju ciljeva ovog javnog poziva.

 

 1. Ciljevi javnog poziva

Ciljevi javnog poziva su:

-   omogućiti  djeci, mladeži i odraslim žiteljima Grada Novske aktivno  sudjelovanje u   raznovrsnim organiziranim sadržajima tijekom ljeta u  Gradu Novskoj,

- organiziranjem raznovrsnih sadržaja  privući što veći broj posjetitelja i turista te Grad Novsku promovirati kao  poželjnu ljetnu turističku destinaciju.

 

 1. Ukupna sredstva za financiranje/sufinanciranje

Za financiranje/sufinanciranje svih prioriteta financiranja iz Javnog poziva  osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od  35.000,00  kuna.

 

 1. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljiv prijavitelj u pravilu je udruga  i druga neprofitna organizacija  koja ima  sjedište na području Grada Novske i koja aktivno djeluje na području Grada Novske  ili  ima sjedište izvan Grada Novske, ali u svom osnivačkom aktu ima određeno područje djelovanja koje se proteže i na Grad Novsku i koja aktivno djeluje na području Grada Novske, uz uvjet da ista ispunjava sve odredbe  Pravilnika i sve uvjete Javnog poziva.

 

Iznimno, prihvatljiv prijavitelj može biti i udruga/druga neprofitna organizacija koja ne udovoljava uvjetima iz prethodnog stavka ali koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 

 • ako će prijavljeni program  provoditi na području Grada Novske
 • ako je  na području Grada Novske u posljednje dvije godine uspješno provela makar jedan projekt ili aktivnost
 • ako udruga ispunjava sve odredbe ovog Pravilnika i sve uvjete javnog natječaja/poziva.

 

Prijavitelj u programu/projektu može imati i partnera/e koji mora/ju zadovoljiti sve uvjete koje mora zadovoljiti i prijavitelj.

 

 1. Grad neće financirati  programe i projekte:
 • udruga/ drugih organizacija civilnog društva  koje se financiraju po posebnim propisima, vjerskih organizacija (osim sufinanciranja obnove i izgradnje sakralnih objekata)  i političkih organizacija,  organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom i  uvjetima ovog  javnog poziva.
 • Udruga/drugih organizacija civilnog društva koje su se svojim javnim nastupima, istupima i pismenim priopćenjima ili izravnim pisanim  obraćanjem Gradu  ogradili od suradnje s upravljačkim tijelima Grada Novske.
 • udruge koja je u prošloj godini bila korisnik financiranja iz proračuna Grada Novske, a sudjelovala je u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davala izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu, prikupljala financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za vrijeme trajanja financiranja.
 • udruge koja je u prošloj godini bila korisnik financiranja iz proračuna Grada Novske, a neopravdano je na poziv Grada ili drugog organizatora događanja  odbila sudjelovati na  određenim događanjima (manifestacijama, posebnim protokolima i slično) organiziranim od strane Grada ili sličnih događanja kojima je Grad pokrovitelj.
 • udruge koje se sukladno Zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga

 

 1. Uvjeti koje mora ispunjavati prijavitelj su sljedeći:

U skladu s uvjetima iz javnog poziva, sredstva za  prijavljene programe mogu ostvariti  udruge koje:

 • su upisane u odgovarajući Registar pravnih osoba i čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt, koji prijave na javni poziv bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, godišnjim programima javnih potreba, odnosno uvjetima  javnog poziva;
 • su uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Grada Novske za 2016. godinu, uključujući i dostavu izvješća o namjenskom korištenju sredstava;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom (za udruge koje zatraže iznos iznad 10.000,00 kuna);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu  (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);

 

 1. Upute za prijavitelje

Sastavni dio ovog Javnog poziva i njegov neizostavni dio čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju:

 • zakoni, strategije, programi i drugi akti na kojima se temelje prioriteti financiranja iz ovog javnog poziva
 • visina sredstava određena za financiranje prioriteta ovog javnog poziva, najniži i najviši iznos koji se može dodijeliti po programu/ tko može podnijeti prijavu na javni poziv,
 • tko  ne može podnijeti prijavu  na javni poziv;
 • detaljni uvjeti za ostvarivanje prava na potporu za program/projekt;
 • dokumentacija koja se obavezno mora priložiti prijavi;
 • odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima;
 • posebne obveze za prijavitelje te ostale odredbe;

 

 1. Rok  za podnošenje prijave na javni poziv

Rok za podnošenje prijave programa/projekata je 30 dana, a završava 18. svibnja 2017. godine

 

 1. Način dostave prijave na javni poziv i adresa za dostavu prijave

Prijave programa i projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Grada Novske - www.novska.hr

Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, a na omotnici treba obavezno naznačiti:

 1. Naziv i adresu prijavitelja
 2. Naznaku  - „PRIJAVA  NA JAVNI POZIV - PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA ZA OBILJEŽAVANJE MANIFESTACIJE „LJETO U NOVSKOJ“   NA PODRUČJU GRADA NOVSKE U  2017. GODINU – NE OTVARATI!“

 

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno u pisarnicu Grada Novske  na sljedeću adresu:

GRAD NOVSKA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2

44330 NOVSKA

 

 1. Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

 1. Dodatne informacije i upute za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu mogu se zatražiti  elektronskom poštom najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava na adresu: sonja.marohnichorvat@novska.hr  ili karolina.simicic@novska.hr. ili na broj telefona 691 519.

Grad Novska  nije obvezan davati odgovore ili pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

 

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vlado Klasan

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI:

KRITERIJI - OBILJEŽAVANJE MANIFESTACIJE  LJETO U NOVSKOJ  2017.

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

PRAVILNIK O FINANCIRANJU UDRUGA, GRAD NOVSKA

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC 5

OBRAZAC 6 

OBRAZAC 7