Grad NOVSKA Službene stranice

NATJEČAJ za prijam u službu - 1. Viši stručni suradnika/ca za graditeljstvo i komunalne poslove - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje dana 13. studenoga 2017. godine, raspisuje 

NATJEČAJ

za prijam u službu

1. Viši stručni suradnika/ca za graditeljstvo i komunalne poslove - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme 

Stručni uvjeti:

- magistar struke,  ili stručni specijalist građevinske struke. 

- položen državni stručni ispit,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

 

Opći uvjet za prijam u službu:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

-  životopis,

-  dokaz o stručnoj spremi (preslika), 

-  presliku  uvjerenja o nekažnjavanju ( članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

-  dokaz o radnom iskustvu od najmanje 1 godine ostvarenih na  poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao),

-  dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe),

- osobno potpisanu izjavu kandidata u izvorniku o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika).

 

Natjecati se mogu i kandidati koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijama u službu.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.  

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“broj: 86/08 i 61/11).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi  provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. 

Na web stranici grada Novske www.novska.hr  naveden je opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za  provjeru.

Na  istoj  web stranici i na oglasnoj ploči Grada Novske objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti  kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a. 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati dostavljaju  prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Akademski ili stručni nazivi, odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine broj: 107/07 i 118/12) izjednačeni su s akademskim nazivima kao oznakom stručnih uvjeta iz javnog natječaja sukladno zakonu.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke  i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela točnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u “Narodnim novinama”, putem pošte ili osobno u pisarnicu Grada Novske na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska. 

Prijave na natječaj se podnose zaključno s danom  23. studenoga 2017. godine.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom:

„Ne otvaraj –natječaj za prijam u službu “Viši stručni suradnika/ca za graditeljstvo i komunalne poslove“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.  

 

Grad Novska
Pročelnik

Mišo Tušek, dipl. ing. geod.