Grad NOVSKA Službene stranice

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - Stručni suradnik za promociju i marketing - TZGN

Novska, 2. kolovoza 2017.
 
Na temelju čl. 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i  Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Novske, URBROJ:139/2017-07-24/4, dana 2. kolovoza 2017. godine, raspisuje se
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa 
 
1.Stručni suradnik za promociju i marketing- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme 
 
Stručni uvjeti:
- završena srednja škola u najmanje četverogodišnjem trajanju 
- položen državni stručni ispit za rad u turističkom uredu,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- aktivno znanje jednog svjetskog jezika (engleski jezik)
- rad na računalu
 
Opći uvjet za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 
-  životopis,
-  dokaz o stručnoj spremi (preslika), 
-  presliku  uvjerenja o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
-  dokaz o radnom iskustvu od najmanje 1 godine ostvarenih na  poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao),
-  dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe),
- dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (engleski jezik),
- potvrdu o završenom stupnju osposobljavanja za rad na osobnom računalu ili izjavu da zna raditi na osobnom računalu
 
 
Natjecati se mogu i kandidati koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od zasnivanja radnog odnosa.
 
Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od šest mjeseca.
 
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.  
 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi  provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. 
 
Na web stranici Turističke zajednice Grada Novske www.novskaturist.hr  naveden je opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za  provjeru.
 
Na  istoj  web stranici i na oglasnoj ploči Turističke zajednice Grada Novske objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti  kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a. 
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati dostavljaju  prije sklapanja ugovora o radu.
 
Akademski ili stručni nazivi, odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine broj: 107/07 i 118/12) izjednačeni su s akademskim nazivima kao oznakom stručnih uvjeta iz javnog natječaja sukladno zakonu.
 
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela točnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.
 
Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Turističke zajednice Grada Novske, putem pošte ili osobno u Turističku zajednicu Grada Novske na adresu: Turistička zajednica Grada Novske, Ulica kralja Tomislava 2, 44330 Novska. 
 
Prijave na natječaj se podnose zaključno s danom  10. kolovoza 2017. godine.
 
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom:
 
„Ne otvaraj –natječaj za zasnivanje radnog odnosa Stručni suradnik za promociju i marketing”
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.  
 
 
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE
                     
 Predsjednik Skupštine i
Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Novske
 
Marin Piletić, prof.,v.r.