Grad NOVSKA Službene stranice

O G L A S za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima na području Grada Novske

KLASA: 112-03/21-01/3

URBROJ: 2176/04-03-21 -2

Novska, 22. travnja 2021.

 

Na temelju članka 47. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ Grada Novske broj: 8/20 i 61/20 ),  temeljem Mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sukladno Programu za financiranje zapošljavanja u javnom radu, Gradonačelnik Grada Novske, dana 22. travnja 2021. godine, objavljuje

 

O G L A S  za zasnivanje radnog odnosa

u javnim radovima na području  Grada Novske
 

I.  NAZIV PROGRAMA:  Javni radovi na revitalizaciji  javnih površina i uređenje okoliša

Oglas se raspisuje za zapošljavanje:

 • Pomoćni radnik/ca na komunalnim poslovima - javni radovi - (m/ž), 17 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci za provođenje programa javnih radova na području Grada Novske -  puno radno vrijeme.

Poslovi koji će se obavljati:

 • sječa granja i košnja trave uz nerazvrstane ceste, uklanjanje odvoz i spaljivanje granja i trave, pomoć radnicima kod strojeva u košnji zelenih površina, pomoć kod košnje trave uz Novljansko jezero,          
 • radovi na održavanju čistoće zelenih površina: kidanje osušenih grana s drveća, uklanjanje osušenog cvijeća i pomoć u košnji trave u gradskom parku i u dvorištu gradskog dječjeg vrtića,      uređenje okoliša i površina oko dječjih igrališta na lokacijama u naselju Novska i ruralnih naselja na području Grada Novske,
 • radovi na održavanju čistoće javnih prostora (unutar poslovnih prostora u objektima društvenih domova u vlasništva grada Novske),
 • prenošenje opreme i namještaja u uredima i pomoć u preslagivanju i izlučivanju  dokumentacije,  akata koji su nastali u radu tijela  grada Novske,   
 • poslovi otkopa na arheološkom nalazištu "Subocki Grad" radi  zaštite kulturne baštine.  

Ciljevi provođenja Programa:

 • program javnih radova je mjera zapošljavanja koji podrazumijeva društveno koristan rad, neprofitan i nije komercijalnog karaktera, kroz koji će se afirmirati i integrirati nezaposlene osobe na tržište rada putem društveno korisnog rada, poticati i ublažiti socijalne posljedice nezaposlenosti te motivirati nezaposlene na traženje posla.
 • cilj programa je uređenje javnih površina i zaštita okoliša.
 • uređene javne površine i očišćen okoliš od lišća i pokošeni parkovi.

Na oglas se mogu prijaviti osobe: 

 • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, povratniic s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju.
 • osobe starije od 50 godina, prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci.
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Stručni uvjeti:
NK do SSS bilo kojeg usmjerenja, a na oglas se mogu prijaviti osobe koje ispunjavaju uvjete iz navedenih skupina ako u posljednje dvije godine nisu radile u javnom radu u vremenu duljem od 9mjeseci, te obzirom na trajanje prijave u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

 • Životopis,
 • dokaz o državljanstvu -  preslika osobne iskaznice ili  presliku Domovnice,
 • dokaz o stručnoj spremi - presliku svjedodžbe,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj  evidenciji,
 • potvrdu o nezaposlenosti i podatak o duljini prijave od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 • i drugi odgovarajući  dokaz iz kojeg je vidljivo da  ispunjava uvjete iz oglasa.
   

Troškovi prijevoza isplaćuju se sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda.

Izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije kojoj dokazuju da ispunjavaju uvjete oglasa, izabrani kandidati dostavljuju prije sklapanja Ugovora o radu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44 330 Novska s naznakom „Za oglas -  Javni radovi”, računajući od 22. 04. 2021.  zaključno sa  03. 05.2021.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u roku od tri dana nakon donošenja odluke, putem Web stranice Grada Novske i Oglasne ploče Grada Novske.

 

Ovaj Oglas je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i WEB stranicama  Grada Novske  dana  22. 04.  2021. godine.

 

 

                                                                                   Gradonačelnik

                                                                                   Marin Piletić, prof. v. r.