Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJEST VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR

            REPUBLIKA HRVATSKA

  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

                    GRAD NOVSKA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,

     komunalni sustav i prostorno uređenje

KLASA: 410-01/18-08/1
URBROJ: 2176/04-02-18-1
Novska, 12. ožujka 2018.

 

 

OBAVIJEST VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR

 

Ovim putem obavještavamao vlasnike kuća za odmor na području Grada Novske da su do 31. ožujka 2018. godine dužni Poreznoj upravi Novska prijaviti svoje podatke radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2018. godini.

Porez na kuće za odmor propisan je Zakonom o lokalnim  porezima (“Narodne novine” broj 115/16 i 101/17) te Odlukom o porezima Grada Novske  (Narodne novine broj 127/2017. i „Službeni vjesnik“ broj 57/17).

 

Vlasnici kuća za odmor dužni su dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se objekt nalazi, korisnu površinu, podatke o poreznom obvezniku i druge  podatke.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koriste povremeno ili sezonski.

 

Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada  koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, odruđa i drugog pribora.

 

Porez na kuće za odmor ne plaća sena kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

 

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 5,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor,  na cijelom području Grada Novske.

Porez na kuće za odmor prihod je proračuna Grada Novske.

 

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 9. stavka 1. Odluke o porezima  Grada Novske, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi podaci. 

Obrazac za prijavu možete skinuti sa web stranice Grada Novske, www.novska.hr a osobno ga možete podići u Upravnom odjelu za  gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, I kat, Novska.

           

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 115/16).

 

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 2.000,00 kn do 25.000,00 kn za pravne osobe odnosno od 100,00 kn do 5.000,00 kn   za fizičke osobe, sukladno članku 56.  Zakona o lokalnim  porezima.

Grad Novska

OVDJE MOŽETE PREUZETI

OBRAZAC PRIJAVE