Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJESTI I UPUTE za imenovanje Pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/CE UPRAVNOG  ZA GODPODARSTVO,
POLJOPRIVREDU, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

 

KLASA: 112-02/17-01/3
URBROJ: 2176/04-03-17-2
Novska, 21.09.2017.

Gradonačelnik Grada Novske raspisao je javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce koji je  objavljen u Narodnim novinama broj: 93/17 od 15. rujna 2017. godine i na internetskim stranicama Grada Novske.

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i raspisanog javnog natječaja, Grad Novska objavljuje obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj.

OBAVIJESTI  I  UPUTE

za  imenovanje Pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu,

komunalni sustav i prostorno uređenje

 

 1. Opis poslova radnog mjesta
 • rukovodi, organizira i usklađuje obavljanje poslova u Upravnom odjelu;
 • izrađuje financijski plan Upravnog odjela i brine o njegovom izvršenju;
 • organizira praćenje i provođenje zakonskih i podzakonskih  propisa  te organizira i sudjeluje u pripremi  

              pravodobnog usklađivanja postojećih i donošenje novih općih  i provedbenih akata;

 • organizira poslove pripreme prijedloga programa i projekata u području gospodarstva, poljoprivrede i turizma  te projekata koji se kandidiraju za korištenje sredstava izvanproračunskih  izvora financiranja;
 • organizira poslove pripreme i izvođenja aktivnosti promidžbe razvojnih potencijala i razvojnih projekata Grada usmjerenih privlačenju i poticanju ulaganja u te projekte;
 • uspostavljanje kontakata s institucijama i osobama zainteresiranim za ulaganja i davanje pomoći i podrške  investitorima pri izgradnji u poslovnim zonama;
 • sudjeluje u osmišljavanju prijedloga projekata za izgradnju inkubatora i ostalih poslovnih potpornih institucija;
 • sudjelovanje u ostvarivanju uvjeta za korištenje nekretnina u vlasništvu Grada u funkciji razvojnih programa;
 • obavlja poslove iz područja razvoja gospodarstva i poduzetništva kroz izradu prijedloga strateških dokumenata;
 • organiziranje provedbe programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva;
 • organizacija informiranja i edukacije gospodarskih subjekata o provedbi programa za pridobivanje raspoloživih bespovratnih sredstva za ulaganje u razvoj vlastitih kapaciteta;
 • sudjeluje u organizaciji gospodarskih i turističkih manifestacija te provodi poticanje i promociju gospodarskih i turističkih potencijala;
 • predlaganje i provođenje aktivnosti za razvoj turističke djelatnosti te koordiniranje aktivnosti svih dionika iz područja turizma  na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Novske;
 • provođenje aktivnosti i poslovne suradnje s gradovima partnerima Grada i s ostalim međunarodnim subjektima;
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju sukladno posebnim propisima;
 • predlaganje, suradnja i koordiniranje pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz fondova te državnih tijela;
 • organizira i sudjeluje u izradi prijedloga općih i pojedinačnih akata  te stručnih prijedloga za provedbu razvojnih mjera gospodarske i poljoprivredne politike na razini Grada;
 • predlaganje i provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednika;
 • pružanje stručne pomoći poduzetnicima, obrtnicima te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 • surađuje s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove iz nadležnosti Upravnog odjela;
 • organizira izradu i predlaže Programe gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te organizira provedbu istih;
 • sudjeluje u planiranju ravnomjernog razvoja i izgradnje građevina, pripadajućih objekata i uređenja komunalne infrastrukture u naseljima;
 • organizira izradu općih i pojedinačnih akata o komunalnom redu, vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvom stupnju iz nadležnosti Odjela u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu   te praćenje izvršavanja donesenih  rješenja;
 • koordinira rad  komunalnih trgovačkih društava u vlasništvu Grada;
 • organizira i sudjeluje u pripremi prijedloga općih i pojedinačnih akata o zakupu i prodaji poslovnog prostora u  vlasništvu Grada, te provođenje natječajnih postupaka za raspolaganje istima;  
 • organizira izradu prijedloga općih akata o dodjeli stanova u najam, zakup i prodaju poslovnog prostora kojima raspolaže Grad;  
 • organizira pripremu prijedloga općih i pojedinačnih akata te provođenje natječajnih postupaka za korištenje javnih površina  i donosi rješenja u prvom stupnju;
 • organizira izradu prijedloga općeg akta o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada te obavljanje i ostalih  poslova vezano za gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada;
 • organizacija izrade prijedloga i provođenja drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva;
 • organizira i sudjeluje u izradi i provođenju mjera za ostvarivanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i provedbi izviješća o stanju u prostoru i programu mjera za unapređenje stanja u prostoru;
 • organizira održavanje i sudjeluje u planiranju razvoja geografsko informacijskog sustava Grada,
 • donosi rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada;
 • organizira poslove vezane uz postupak i izradu dokumenata prostornog uređenja, te javnu raspravu,
 • daje mišljenja, suglasnosti ili posebne uvjete u postupcima izdavanja dozvola koje nadležna tijela i druge fizičke osobe zatraže od Grada;
 • organizira provođenje i drugih zakona, odluka i drugih propisa iz područja prostornog uređenja;
 • planiranje razvoja, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata u vlasništvu Grada;
 • organizira poslove na investicijama i investicijskom održavanju;
 • organizira nadzor gradskih kapitalnih i drugih projekata;
 • koordinacija u izradi i donošenju planova i procjena zaštite i spašavanja građana i imovine na području Grada i organizacija svih drugih poslova vezanih uz obveze Grada u zaštiti i spašavanju koje proizlaze iz zakona i drugih podzakonskih akata;
 • organizacija izrade prijedloga programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera;
 • koordinacija praćenja i provedbe Plana gospodarenja otpadom i njegovih izmjena,  drugih akata iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša;
 • organizira izradu prijedloga akata i vođenja postupka za dodjelu koncesija, upis u registar, praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izrada propisanih izviješća;
 • organizira provedbu postupaka bagatelne nabave za nabavu roba, usluga i radova iz područja Upravnog odjela;
 • odgovoran je za izvršenje poslova i zadaća iz djelokruga Upravnog odjela;
 • obavlja i ostale poslove iz nadležnosti Odjela, po nalogu gradonačelnika.

 

II.Podaci o plaći:

Podaci o Plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 30/10, 49/10,11/11, 31/13, 24/14 i 6/17). Slijedom toga plaća radnog mjesta, za koje se raspisuje natječaj, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 4,40 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 1. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

 

1.Ustav Republike Hrvatske  (''Narodne novine'', broj: 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 );

2.Zakon o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15);

3.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine«, broj: 86/08 i 61/11);

4.Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN  broj:28/10);

5.Zakon o komunalnom gospodarstvu („ Narodne novine“ broj: 6/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 );

6.Zakon o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13, 78/15);

7.Zakon o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“ broj: 47/09);

8.Zakon o upravnim sporovima ( Narodne novine“ broj: 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17);

9.Zakon o poticanju ulaganja („Narodne novine“ broj: 102/15);

 

 1.  PRAVILA TESTIRANJA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

      Vrijeme trajanja testiranja - 60 minuta.

 

 1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta;
 2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj;
 3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz  poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav RH) i pitanja za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljane poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio;
 4. Za pismenu provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Ukupan broj bodova koji kandidat može ostvariti nakon pismene provjere znanja je 10 bodova,
 5. Smatra se da je kandidat položio ako je u  provjeri znanja i sposobnosti  navedenih u točki 4. ostvario najmanje 50% bodova,
 6. Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 5. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu),
 7. Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata prema ostvarenom broju bodova koji su ostvarili na pismenom testiranju,
 8. Nakon utvrđivanja broja bodova po prethodno provedenom testiranju Povjerenstvo na intervjuu poziva kandidate koji su ostvarili najmanji broj bodova iz točke 5. ;
 9. Povjerenstvo kroz razgovor - intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova;    
 10. Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova;
 11. Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva;
 12. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka;
 13. Izabrani kandidat, po pisanoj obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o imenovanju;
 14. Gradonačelnik donosi rješenje o imenovanju pročelnika/ce koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto pročelnika/ce.

 

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o imenovanju pročelnika/ce može u roku od 30 dana podnijeti tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske.

 

 1. POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje na internetskoj stranici Grada Novske i oglasnoj ploči Grada Novske.

 

GRAD NOVSKA