Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJESTI I UPUTE za prijam u službu višeg stručnog suradnika/ce za graditeljstvo i komunalne poslove

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA/CE ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE

 

KLASA: 112-02/17-01/4
URBROJ: 2176/04-02-17-5
Novska, 15. studenoga 2017.

 

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Novske raspisao je javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika/ce za graditeljstvo i komunalne poslove na neodređeno vrijeme objavljen u Narodnim novinama broj:110/17 od 15. studenoga 2017. godine i na internetskim stranicama Grada Novske.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), i raspisanog javnog natječaja Grad Novske objavljuje kandidatima prijavljenim na natječaj

 

OBAVIJESTI  I  UPUTE
za prijam u službu višeg stručnog suradnika/ce za

graditeljstvo i komunalne poslove

 

Opis poslova:


- sudjeluje u izradi, te provodi nadzor i rukovodi organizacijom provođenja Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sudjeluje u izradi, te provodi nadzor i rukovodi organizacijom provođenja izgradnje, rekonstrukcije i održavanja objekata u vlasništvu Grada, organizira i sudjeluje u izradi općih i pojedinačnih akata iz područja komunalnog gospodarstva, graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša, provodi nadzor gradskih kapitalnih i drugih projekata, obavlja koordinaciju između izvođača, nadzornog inženjera i Grada, vrši koordinaciju i priprema dokumentaciju za tehnički pregled te vodi evidenciju o istima i odgovoran je za izvršenje rokova i tijek provedbe istih, piše prijedloge dopisa vezane uz poslove koje obavlja, priprema troškovnike i projektnu dokumentaciju za provedbu postupaka javne nabave te provodi postupke jednostavne nabave za nabavu roba, usluga i radova iz područja Upravnog odjela, vodi sve postupke vezane uz izradu svih prostorno-planskih dokumenata Grada Novske, koordinira i nadzire, te vodi sve postupke vezane uz izradu projektne dokumentacije, te ishođenje akata na temelju kojih se može graditi, izdaje posebne uvjete i potvrde u fazi ishođenja akata temeljem kojih se može graditi za druge osobe, građane, javnopravna tijela i dr., prati provođenje parcelacijskih dokumenata kroz katastar, te sve poslove vezane uz katastar te obavlja poslove zastupanja kod katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga za katastarsku općinu Novska, prati provedbu Plana gospodarenja otpadom, izrađuje Izviješće o provedbi istog te po potrebi inicira prijedloge izmjena, sudjeluje u izradi prijedloga odluka koje proizlaze iz zakona o zaštiti okoliša, zaštiti zraka i gospodarenja otpadom te prati provođenje istih, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.


Podaci o plaći:


Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 30/10, 49/10,11/11, 31/13, 24/14 i 6/17). Slijedom toga plaća radnog mjesta , za koje se raspisuje natječaj, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 3,20 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža

 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

  1. Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', br. 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst, 05/14),
  2. Zakon o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine«, broj broj 33/01, 60/01, vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
  3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11)
  4. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),
  5. Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13, 78/15),
  6. Zakon o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17).

 

 PRAVILA TESTIRANJA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta.


1.  Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.

2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

3. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz  poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav RH) i pitanja za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljane poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio. 

4. Za pismenu provjeru posebnih  znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnih mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Ukupan broj bodova koji kandidat može ostvariti nakon pismene provjere znanja je 10 bodova.

5. Smatra se da je kandidat položio ako je u svakoj od provjera navedenih u točki 4. postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.

6. Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 5. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

7. Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata prema ostvarenom broju bodova koji su ostvarili na pismenom testiranju.

8. Nakon utvrđivanja broja bodova na prethodno provedenom testiranju Povjerenstvo na intervju poziva kandidate koji su ostvarili najmanji broj bodova iz točke 5.

9. Povjerenstvo kroz razgovor – intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

10. Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

11. Povjerenstvo dostavlja pročelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

12. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

13. Izabrani kandidat, po pisanoj obavjesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenje rješenja o prijemu.

14. Pročelnik donosi rješenje o prijemu višeg stručnog suradnika/ce za graditeljstvo i komunalne poslove koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika/ce za graditeljstvo i komunalne poslove.


Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijemu u službu višeg stručnog suradnika/ce za graditeljstvo i komunalne poslove može u roku od 15 na dana podnijeti žalbu Gradonačelniku Grada Novske.

 

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranja na web-stranici Grada Novske i oglasnoj ploči Grada Novske.
  
GRAD NOVSKA
 

Novska, 15. studenoga 2017.