Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKU o odobravanju sredstava za financiranje/ sufinanciranje programa/ projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini za područje Javnog poziva „Djeca i mladež“

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK

KLASA: 402-01/18-01/1
URBROJ: 2176/04-03-18-25

Novska, 22. ožujka 2018.

                                  

 

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novske (“Službeni vjesnik” broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13 i 39/14), članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15) i članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novske („Službeni vjesnik“ 63a/15), Gradonačelnik Grada Novske, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, Klasa: 402-01/18-01/1, Urbroj: 2176/04-03-18-24 od 14. ožujka 2018. godine  donosi

 

ODLUKU

o odobravanju sredstava za financiranje/ sufinanciranje programa/ projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u  2018. godini za područje Javnog poziva „Djeca i mladež“

 

I.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na  Javni poziv za predlaganje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini, za područje Javnog poziva „Djeca i mladež“.

OVDJE MOŽETE PREUZETI CJELOVITU

ODLUKU