Grad NOVSKA Službene stranice

OGLAS za prijam službenika u službu na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA

Upravni odjel  za društvene djelatnosti,
pravne poslove i javnu nabavu

KLASA: 112-03/18-01/1
URBROJ: 2176/04-05-18-1
Novska, 25. travnja 2018.

 

Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11), te članka 1. Uredbe o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 4/18),  sukladno  Programu „zaželi - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA  broj poziva: UP.02.1.1.05 za čije provođenje je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.05.0084, Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu  Grada Novske, raspisuje

O G L A S

za prijam službenika u službu na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova

Radno mjesto: Viši referent - administrativni djelatnik - financijski asistent „Želim raditi, želim pomoći!“(1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme, u trajanju od 30 mjeseci.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

            

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili pravne struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit.

 

Za prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. gore navedenog Zakona.
Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. navedenog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.


Obvezni probni rad je 2 (dva) mjeseca od dana prijama u službu.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica, ili drugog odgovarajućeg dokumenta),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci,
 • dokaz o radnom stažu u struci (rješenje, ugovor o radu, potvrda, izjava i sl.) iz kojeg je vidljivo odgovarajuće radno iskustvo , 
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11 i 4/18),
 • kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

 

Kandidati koji  ostvaruju  pravo  prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuju i imaju prednost u odnosu na druge ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang – listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  („Narodne novine“ broj: 121/17) dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih uvjeta natječaja (stručna sprema. radno iskustvo, položen državni stručni ispit),  i dokaze kojima dokazuju da ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i to: rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata, ne starije od 6 mjeseci: dokaz o nezaposlenosti – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana; presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja; dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kad se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi, potvrda poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kad se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji); preslika pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja); potvrda o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ( u slučaju kada se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja, rodni list ( ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja); rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

 

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Kandidati koji se pozivanju na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivanju na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na Javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Ako kandidat/kinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan/na je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog lista, rodnog lista i sl.)
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj sukladno članku 21. Zakona i njegova/njena prijava neće biti razmatrana, te će o tome biti dostavljena pisana obavijest
Podnositelji/ce nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Na web-stranici: www.gradnovska.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, te intervju, kao i ostale informacije o oglasnom postupku. Na web stranici Grada Novska, te na Oglasnoj ploči Grada  bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, intervjua te popis pravnih izvora za pripremanje kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta oglasa potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba  Kutina - Ispostava Novska.

Prijave se upućuju na adresu: Grad  Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska  „Za oglas za prijam službenika na određeno vrijeme (Viši referent - administrativni  djelatnik- financijski asistent „Želim raditi, želim pomoći!“) - ne otvaraj“.

Prijave  na oglas  mogu se podnositi počevši  od 26. 04. 2018. godine zaključno do  03. 05. 2018.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                           

GRAD NOVSKA