Grad NOVSKA Službene stranice

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Novske

23.09.2016

             REPUBLIKA HRVATSKA

   SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

      GRAD NOVSKA

          G R A D S K O  V I J E Ć E

KLASA: 021-05/16-01/15

URBROJ: 2176/04-01-16-1

Novska, 23. rujna  2016.

                                                                                                               

Na temelju članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj: 24/09, 8/13 i 39/14),

s a z i v a m

 

29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske koja će se održati  05. listopada 2016. godine, (srijeda), s početkom u 14:00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Vijećnička pitanja
 2. Prijedlog Izviješća o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada Novske za period siječanj - lipanj 2016. godine,
 3. Polugodišnje Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Novske za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine,
 4. Prijedlog III.  Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske za 2016. godinu,
 5. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu,
 6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu,
 7. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016.-2020.
 8. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu,
 9. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Novske za 2016. godinu,
 10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete u Gradu Novskoj,
 11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Projekta rekonstrukcije javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva,
 12. Prijedlog Odluke o kapitalnoj donaciji Trgovačkom društvu „Novokom“ d.o.o. Novska (u naravi turistički vlakić),
 13. Prijedlog Odluke o Izmjeni odluke o uvjetima i načinu jednokratnog zakupljivanja prostora za javne i druge prostore u društvenim domovima i drugim prostorima kojih je vlasnik Grad Novska,
 14. Prijedlog Odluke o izdavanju Suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ Novska,
 15. Prijedlog Odluka o izdavanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Dječjeg vrtića „Radost“ Novska,
 16. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Radost“ Novska o upisu djece za pedagošku godinu 2016/2017.,
 17. Izviješće Dječjeg vrtića „Radost“ Novska o  financijskom poslovanju  za 2015. godinu i realizaciji godišnjeg Plana i programa za pedagošku godinu 2015/2016.,
 18. Informacija  Glazbene škole u Novskoj o  financijskom poslovanju  za 2015. godinu i realizaciji godišnjeg Plana i programa za pedagošku godinu 2015/2016,
 19. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novske za 2016. godinu,
 20. Provođenje rasprave o Izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske.

   

Molim članove Gradskog vijeća Grada Novske da se odazovu na sjednicu, a svoj eventualni izostanak da ispričaju predsjedniku Gradskog vijeća ili pročelnici Stručne službe (tel: 691-503).

 

 Predsjednik

 Marinko Stojić, dipl. ing. šum. v. r. 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata