Grad NOVSKA Službene stranice

33. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVSKE

31.03.2017 08.00

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO  VIJEćE

KLASA: 021-05/17-01/8
URBROJ: 2176/04-01-17-1
Novska, 13. ožujka  2017.

Na temelju članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj: 24/09, 8/13 i 39/14),

s a z i v a m

33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske koja će se održati 31. ožujka 2017. godine  (petak) s početkom u  8:00  sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I   R E D

1.    Vijećnička pitanja,
2.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice o podnošenju ostavke na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Novske,
3.    Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Novske za 2016. godinu,
4.    Prijedlog Odluke o rasporedu rezultata poslovanja za 2016. godinu,
5.    Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske za 2017. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
6.    Prijedlog Odluke o Izmjeni odluke o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2017. godinu,
7.    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Novska za 2017.godinu,
8.    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,,
9.    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstva vodnog doprinosa za 2017.godinu,
10.    Prijedlog V. Izmjena i dopuna  Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2016.-2020, 
11.    Prijedlog Odluka o namjeni i raspodjeli sredstava za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Novske za 2017.godinu,
12.    Prijedlog Izmjena  Programa javnih potreba u kulturi Grada Novske za 2017. godinu
13.     Prijedlog Izmjena  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Novske za 2017. Godinu,
14.    Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti za provedbu ulaganja u  Izgradnju mrtvačnice i oproštajnog trga te uređenje mjesnog groblja u Voćarici
15.    Izvješće o utrošku sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Novska za 2016. godinu,
16.    Izvješće o radu  Savjeta mladih Grada Novske za 2016. godinu,
17.    Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Novske za 2016.godinu,
18.    Prijedlog Zaključka o upućivanju zahtjeva Sisačko-moslavačkoj županiji za izdavanje suglasnosti za prijenos osnivačkih prava nad Osnovnom školom Novska i Osnovnom školom Rajić sa Sisačko-moslavačke županije na Grad Novsku.


Molim članove Gradskog vijeća Grada Novske da se odazovu na sjednicu, a svoj eventualni izostanak da ispričaju predsjedniku, ili pročelnici Stručne službe (tel: 691-503).


Potpredsjednik
Nedo Klarić, v. r.

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata