Grad NOVSKA Službene stranice

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Novske

31.01.2018

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD NOVSKA

G R A D S K O  V I J E Ć E

KLASA: 021-05/18-01/
URBROJ: 2176/04-01-18-1
Novska, 31. siječnja 2018.

 

Na temelju članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj: 24/09, 8/13, 39/14 i 45/17),

s a z i v a m

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske koja će se održati 31. siječnja  2018. godine (srijeda) s početkom u  8,00  sati u Gradskoj vijećnici Grada Novske.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

1. Vijećnička pitanja,

2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Novske

3. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Grada Novske

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora

5. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novske

6. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novske

7. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i bio razgradivog komunalnog otpada na području Grada Novske

8. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novske

9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o darovanju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Novska

10.Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Radost“ Novska

11.Prijedlog Odluke o uključivanju  Grada Novske u akciju „Gradovi i Općine – prijatelji djece“

 

Molim članove Gradskog vijeća Grada Novske da se odazovu na sjednicu, a svoj eventualni izostanak da ispričaju predsjedniku Gradskog vijeća ili pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu na Tel: 691-506 ili na e-mail: sonja.marohnichorvat@novska.hr.

 

Predsjednik
 Ivica Vulić 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata