Grad NOVSKA Službene stranice

Poziv - 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Novske

14.09.2017

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/8
URBROJ: 2176/04-01-17-1
Novska, 5.rujna 2017.

Na temelju članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj: 24/09, 8/13 i 39/14),

s a z i v a m

3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske koja će se održati 21. rujna 2017. godine  (četvrtak ) s početkom u  9:00  sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći
 

D N E V N I    R E D

1. Vijećnička pitanja,

2.Izvješće o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Novske za 2016. godinu,

3. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zajednica športskih udruga Grada Novske za 2016. godine,

4. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog  društva Crvenog križa Novska za 2016. godinu, 

5. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Novska za 2016. godinu,

6. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice "Ante Jagar" Novska za 2016. godinu,

7. Informacija o radu i financijskom poslovanju Turističke zajednice Grada Novske za 2016. godinu,

8. Informacija o radu i financijskom poslovanju Radio postaje Novska za 2016. godinu,

9. Izvješće Dječjeg vrtića "Radost" Novska o financijskom poslovanju za 2016. godinu i realizacija godišnjeg Plana i programa za pedagošku godinu 2016/2017 ,

10. Izvješće Glazbene škole u Novskoj o  realizacija godišnjeg Plana i programa za pedagošku godinu 2016/2017.,te financijskom poslovanju za 2016. godinu


11. Prijedlog  Zaključka o izdavanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ Novska 

12. Prijedlog Zaključka o izdavanju prethodne suglasnosti  na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjemu ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića „Radost“ Novska

13. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Radost“ Novska o upisu djece za pedagošku godinu 2017 /2018.,

14. Izvješće o radu  Savjeta mladih Grada Novske za 2016. godinu,
 
15. Izvješće o izvršenju Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Novske za 2016. godinu,

16. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina Vodovodu Novska d.o.o. i Novokomu Novska d.o.o. iz Novske,

17. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novska za 2017. godinu, 

18. Prijedlog  Odluke o imenovanju Gradskog Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

19. Prijedlog Odluke o naknadama predsjednicima i članovima Upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Novska,

 

Molim članove Gradskog vijeća Grada Novske da se odazovu na sjednicu, a svoj eventualni izostanak da ispričaju predsjedniku, ili  privremenoj pročelnici Stručne službe (tel: 691-520).

Predsjednik

Ivica Vulić 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata