Grad NOVSKA Službene stranice

Poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske

26.09.2018

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/

URBROJ: 2176/04-01-18-1

Novska, 26. rujna 2018.

 

Na temelju članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj: 24/09, 8/13, 39/14, 45/17,  4/18 i 15/18-ispravak),

 

s a z i v a m

 

13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske koja će se održati 3. listopada  2018. godine (srijeda) s početkom u  9,00  sati u Gradskoj vijećnici Grada Novske.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2018. godinu,
 3. Izvješće o radu gradonačelnika za 1. polugodište 2018. godine,
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem obračunu proračuna za 2017. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novske za 2018. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni  Odluke o izvršenju proračuna Grada Novske za 2018. godinu,
 7. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
 8.  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
 9.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Novske za 2018. godinu,
 10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Novske za 2018. godinu,
 11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  Grada Novske za 2018. godinu,
 12. Informacija o provedenoj financijskoj reviziji poslovanja Grada Novske za 2017. godinu,
 13. Informacija o radu i financijskom poslovanju Radio postaje Novska d.o.o. za 2017. godinu,
 14. Izvješće Dječjeg vrtića „Radost“ Novska o financijskom poslovanju za 2017. godinu i realizaciji godišnjeg plana i programa za pedagošku godinu 2017./2018.,
 15. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novske za 2018. godinu,
 16. Prijedlog Odluke o imenovanju prinudnog upravitelja za nekretnine (stambene zgrade) na području Grada Novske za koje suvlasnici zajedničkih dijelova nisu osigurali zajedničkog upravitelja,
 17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Novkom d.o.o. Novska
 18. Izvješće o utrošku sredstava od prodaje kuća i stanova u 2017. godini,
 19. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Novske za mandatno razdoblje 2018.-2021.

 

Molim članove Gradskog vijeća Grada Novske da se odazovu na sjednicu, a svoj eventualni izostanak da ispričaju predsjedniku Gradskog vijeća ili pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu na tel: 691-506 ili na e-mail: sonja.marohnichorvat@novska.hr.

 

Predsjednik

Ivica Vulić v.r.

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata