Grad NOVSKA Službene stranice

Poziv na 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske

16.10.2018

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/15
URBROJ: 2176/04-01-18-1

Novska, 16. listopada 2018.

Na temelju članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj: 24/09, 8/13, 39/14, 45/17,  4/18 i 15/18-ispravak),

s a z i v a m

 

14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske koja će se održati 23. listopada 2018. godine (utorak) s početkom u  9,00  sati u Gradskoj vijećnici Grada Novske.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Prijedlog Odluke  o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Novske
  3. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Novske
  4. Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopuna Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Novske
  5. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u k.o. Novska
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o namjeni i raspodjeli sredstava za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Novske u 2018. godini
  7. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Radost“ Novska na izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Novska i uvjetima i načinu ostvarivanju prednosti pri upisu.

                                                                                                                                                                                 

Molim članove Gradskog vijeća Grada Novske da se odazovu na sjednicu, a svoj eventualni izostanak da ispričaju predsjedniku Gradskog vijeća ili pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu na tel: 691-506 ili na e-mail: sonja.marohnichorvat@novska.hr.

 

Predsjednik

Ivica Vulić

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata