Grad NOVSKA Službene stranice

Poziv na 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske

24.05.2019

 KLASA: 021-05/19-01/

 URBROJ: 2176/04-01-19-2

 Novska, 24. svibnja 2019.

 

 

Na temelju članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske

broj: 24/09, 8/13, 39/14, 45/17,  4/18 i 15/18-ispravak),  predlaže se:

 

1) dopuna  dnevnog reda 20. sjednice Gradskog vijeća  Grada Novske koja će se održati dana 30. svibnja 2019. godine sljedećom točkom:

 

 

 • Prijedlog Odluke o prigovorima na Prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novska

 

 

2) Predlaže se  dopunsku točku  dnevnog reda  uvrstiti u dnevni red na način da dopunska točka dnevnog reda  bude točka 15.

 

  Prijedlog dopunske odluke dostavlja se u prilogu.

 

Ažurirani prijedlog dnevnog reda 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Novske glasi:

 

 

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske za 2019. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o dopuni  Odluke o izvršenju Proračuna Grada Novske  za 2019. godinu,
 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini,
 5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini,
 6. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Novske za 2019. godinu,
 7. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Novske za 2019. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Razvojne agencije Grada Novske „NORA“
 9. Prijedlog Odluke o izdavanju prethodne  suglasnosti Razvojnoj agenciji Grada Novske – NORA za promjenu (dopunu) djelatnosti,
 10. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Novske,
 11. Prijedlog odluke o  odabiru  prijavitelja za sufinanciranje obnove višestambenih zgrada na području Grada Novske u 2019. godini,
 12. Prijedlog Odluke o imenovanju i razrješenju člana Povjerenstva za izradu Programa rada Gradskog vijeća,
 13. Prijedlog Odluke o imenovanju i razrješenju člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju,
 14. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Radost“ Novska na  upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2019./2020. 
 15. Prijedlog Odluke o prigovorima na Prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novska

 

                                                                                                                                                           

Molim članove Gradskog vijeća Grada Novske da se odazovu na sjednicu, a svoj eventualni izostanak da ispričaju predsjedniku Gradskog vijeća ili pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu na tel:  691-506 ili na e-mail: sonja.marohnichorvat@novska.hr.

 

 

                                                                    Predsjednik

                                                                   Ivica Vulić, v.r.

 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata