Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na događaju “Sajam obrtništva i održivog gospodarstva u Novskoj”

KLASA: 944-15/19-01/62

URBROJ: 2176/04-03-19-1

Novska, 26. studenog 2019.          

 

 

Na temelju članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Novske („Službeni vjesnik“broj 30/2018) Gradonačelnik Grada Novska raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje na korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

na događaju “Sajam obrtništva i održivog gospodarstva u Novskoj”

 

 

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je korištenje javne površine na lokaciji k.č.br. 1004/2 k.o. Novska nova, prostor ispred Sportske dvorane Srednje škola Novska, Tina Ujevića 2c putem prikupljanja pisanih ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme održavanja događaja “Sajam obrtništva i održivog gospodarstva u Novskoj” dana 13. prosinca 2019.

Na korištenje se daju tri lokacije pojedinačne površine 30 m².

Lokacije se daju na korištenje za postavljanje šatora za pružanje ugostiteljskih usluga prodaje isključivo i jela i pića.

 

II. UVJETI NATJEČAJA

1. Početna cijena naknade po lokaciji iznosi 1000 kn.

2. Ponuđene lokacije se daju na korištenje najpovoljnijem ponuditelju. Ugostitelj je dužan organizirati pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije.

Ugostiteljske usluge hrane i pića pružaju se u skladu sa zakonskim propisima i propisanim standardima za obavljanje svoje djelatnosti. Ugostitelj je dužan učiniti sve potrebne predradnje za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga van ugostiteljskog objekta i o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje svoje djelatnosti. 

Izabrani ponuditelj  obvezan je osigurati opremu za pružanje usluga i radnu rasvjetu, urediti i opremiti uređajima i inventarom lokaciju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz svoje ponude uz prethodnu suglasnost Grada Novska, pridržavati se odredbi javnog reda i mira Grada Novska, osigurati i primijeniti sustav naplate usluga  u skladu sa zakonskim odredbama.
 

3. Pravo podnošenja ponude imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Ponuda mora sadržavati:

  • Za fizičke osobe obrtnike:  tekst ponude sa imenom  i prezimenom, prebivalište i OIB, preslike osobne iskaznice i obrtnice iz koje je vidljiva registracija za obavljanje  djelatnosti  koja je predmet natječaja, potvrda Porezne uprave o plaćenim gradskim porezima, telefonski broj ponuditelja,
  • Za pravne osobe: tekst ponude, naziv tvrtke, sjedište, OIB, preslika izvoda iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva registracija za obavljanje  djelatnosti  koja je predmet natječaja ili potvrda Porezne uprave o plaćenim  gradskim porezima
  • Visinu ponuđene naknade
  • Opis ugostiteljske ponude

 

4. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, s naznakom « Natječaj za korištenje javne površine – „Sajam obrtništva i održivog gospodarstva u Novskoj“ – NE OTVARATI« ili neposrednom predajom u pisarnici Grada Novske.

Ponude se zaprimaju do 11. prosinca 2019. do 12 sati, do kada ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Novske.

Javno otvaranje ponuda održat će se 11. prosinca 2019. u 12,30 sati.
 

5. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos naknade.

Dodatni kriteriji: Ako više ponuditelja ponudi isti iznos naknade prednost ima onaj ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u pisarnicu Grada Novske. 

6. Grad Novska će osigurati izabranim ponuditeljima na ovom natječaju korištenje vode i priključak na električnu energiju.

7. S ponuditeljima će se zaključiti Ugovor o privremenom korištenju javne površine.

8. Svaki korisnik dužan je na dan 13. prosinca 2019. do 8 sati sklopiti ugovor, pristupiti na dodijeljenu lokaciju i uplatiti naknadu. U slučaju da korisnik  ne dođe u ugovoreno  vrijeme na lokaciju ili ne uplati  naknadu prije početka korištenja smatrat će se da je jednostrano odustao od korištenja javne površine.

9. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzimati u obzir prilikom odabira ponuditelja, kao ni ponude onih ponuditelja koji nisu podmirili obvezu prema Gradu Novska po osnovi prijašnjih korištenja javne površine, te imaju dugovanja prema proračunu Grada Novske.

10.  Odluka o izabranim ponuditeljima objavit će se na internetskoj stranici Grada Novske na mjesto predviđeno za važne obavijesti, odmah po njenom donošenju.   

11. Dodatne informacije o ovom javnom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, tel. (044) 691-520.

 

                                                             GRADONAČELNIK

                                                            Marin Piletić, prof. v.r.
 

NAPOMENA

OBAVIJEST o raspisivanju javnog natječaja objavljena je u Narodnim novinama broj 116/2019 od 29. studenog 2019. godine. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA JE DO 11. PROSINCA 2019. GODINE DO 12 SATI.

 

                                                     Upravni odjel za komunalni sustav,

                                                    prostorno planiranje i zaštitu okoliša