Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Javne vatrogasne postrojbe Grada Novske

Na temelju članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj: 76/93, 29/97,47/99 i 35/08) i članka 22., stavka 2. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Novske od  18. prosinca 2018. godine, Upravno vijeće  Javne vatrogasne postrojbe Grada Novske raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja

Javne vatrogasne postrojbe Grada Novske

 

I.

Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Javne vatrogasne postrojbe Grada Novske koji ujedno obavlja poslove vatrogasnog zapovjednika, na mandatno razdoblje  od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja na javnom natječaju.

 

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi  u  javnom natječaju  koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II.

Utvrđuju se uvjeti za imenovanje ravnatelja, u skladu sa Zakonom o vatrogastvu i Statutom Javne vatrogasne postrojbe Grada Novske te kandidati koji se javljaju na natječaj moraju imati sljedeće uvjete:

 • najmanje višu stručnu spremu, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara,
 • najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • položen stručni ispit za poslove vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • da kandidat nije sudski kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti i
 • da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

 

Svi prethodno navedeni uvjeti moraju biti kumulativno ispunjeni.

  III.

Prijava za javni natječaj mora sadržavati ime i prezime kandidata, telefonski kontakt, e-mail adresu, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, pozivanje na statusnu prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnom zakonu, specifikaciju svih dostavljenih  priloga, ( dokaza o ispunjavanju uvjeta)  te vlastoručni potpis kandidata.

Uz prijavu na javni natječaj obavezno se moraju dostaviti sljedeći prilozi, odnosno dokazi o ispunjavanju uvjeta: 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice),
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik diplome ili ovjerena preslika po javnom bilježniku),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i dokaz o najmanje 5 (pet) godina iskustva na poslovnima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima (izvornik ili ovjerena  preslika) i to:
 1. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) – (izvornik, ovjerena preslika ili elektronički zapis);
 2. Ugovor o radu, rješenje o imenovanju, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokument  kao dokaz o najmanje 5 godina iskustva na poslovima s posebnim ovlastima i odgovornostima sukladno članku 21. stavak 6. Zakona o vatrogastvu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za poslove vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima ako ga je položio.
 • potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama,
 • Izvornik vlastoručno potpisane izjave da ne postoje zapreke za zapošljavanje radi počinjenja kaznenog djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
 • važeću liječničku svjedodžbu ovlaštene zdravstvene ustanove da je kandidat tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti (izvornik ili  preslika ovjerena   javnom bilježniku).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta za ostvarivanje toga prava sukladno posebnom zakonu na koji se poziva, a temeljem kojih će, ako ispunjava uvjete  za ostvarivanje toga prava, imati prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Prilikom pozivanja na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti presliku dokaza o načinu prestanka radnog odnosa

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o  ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na sljedećemlinku:https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i toj osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

IV.

Za kandidate prijavljene na ovaj javni  natječaj  koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti  za obavljanje poslova ravnatelja Javne vatrogasne postrojbe koji ujedno obavlja i poslove vatrogasnog  zapovjednika.

Kandidati koji ne zadovolje formalne uvjete natječaja neće biti pozvani na provjeru znanja.

Prethodna provjera znanja najprije će biti provedena u obliku pismenog testiranja, nakon čega će se provesti intervju sa svim kandidatima koji su na pismenom testiranju ostvarili najmanje 50% bodova.

Kandidati koji nisu ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju neće biti pozvani na intervju.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

O području provjere znanja (zakonskim izvorima), postupku provjere  te  mjestu i vremenu gdje će se ista  održavati, kandidati će biti pravodobno obaviješteni putem e-maila (na e-mail adresu naznačenu u prijavi) i na oglasnoj ploči Grada Novske, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja provjere znanja koju će provesti Upravno vijeće ili posebno povjerenstvo imenovano od Upravnog vijeća JVP Novska.

V.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, a tekst  javnog natječaja  objavit će se i na Zavodu za zapošljavanje te na internetskoj stranici Grada Novske – www.novska.hr .

Prijave se dostavljaju poštom ili osobnom dostavom u pisarnici Grada Novske  na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska.

Prijava na javni natječaj dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznačenom  dostavnom adresom, ispod koje se piše  sljedeći tekst:

n/r Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Novske

„ZA NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNE VATROGASNE

 POSTROJBE GRADA NOVSKE - NE OTVARAJ“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obviješteni u roku određenom Zakonom o ustanovama.

Nakon donošenja odluke o izboru, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE

UPRAVNO VIJEĆE

 

Broj: 12 /2019

URBROJ: 2176-149-01-19-1

Novska, 4. veljače 2019.