Grad NOVSKA Službene stranice

Javni natječaj za prijam u radni odnos djelatnika na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci na radno mjesto voditelj/ica Projekta “Uključiti se i biti uključen“ Program za mlade grada Novske

KLASA: 024-03/19-01/1
URBROJ: 2176/04-03-19-1
Novska, 15. siječnja 2019.

 

Na temelju članka 36. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ Grada Novske broj: 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13, 39/14, 4/18 i 15/18 - Ispravak), i Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Gradu Novska (KLASA: 230-02718-01/189, URBROJ: 519-05-2-3-179-18-3), radi provedbe projekta Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, usmjerenih mladima pod nazivom “UKLJUČITI SE I BITI UKLJUČEN” PROGRAM ZA MLADE GRADA NOVSKE, gradonačelnik Grada Novske, dana 15. siječnja 2019. godine, raspisuje

J a v n i    n a t j e č a j

za prijam u radni odnos djelatnika na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci na radno mjesto  voditelj/ica Projekta “Uključiti se i biti uključen“ Program za mlade grada Novske,  koji se financira  iz dijela prihoda od igara na sreću i  sredstava državnog proračuna za 2018. godinu

 

 1. Grad Novska raspisuje natječaj za radno mjesto: Voditelj/ica Projekta “Uključiti se i biti uključen“ Program za mlade grada Novske,- 1 izvršitelj/ica
 2. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno  vrijeme - 9 mjeseci tijekom provedbe projekta
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada:  Grad Novska
 5. Opis poslova: Vođenja provedbe projekta i organiziranje aktivnosti predviđenih projektom koji ima za cilj:
 • uključivanje mladih i inovativnih ljudi u identificiranje problema i potreba mladih na području Grada Novske,
 • uključivanje mladih i kreiranje Programa za mlade Grada Novske koji će sadržavati mjere za rješavanje i/ili ublažavanje problema i potreba mladih,
 • pomoć mladima u ostvarivanju kontakta i suradnje s osobama odgovornim za planiranje i provođenje politika usmjerenih prema mladima,
 • poticanje osjećaja pripadnosti lokalnoj zajednici i važnosti svakog pojedinca i njegovog doprinosa za zajednicu,
 • poticanje uloge aktivnog sudionika, a ne pasivnog promatrača,
 • razvoj kvalitetne prakse kroz koju se podupire aktivnost mladih i suradnja s donositeljima i provoditeljima politika za mlade,
 • poticanje razumijevanja različitih problema i potreba mladih s obzirom na različite kulturne, obrazovne, rodne, spolne i druge karakteristike.

     6.  Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • nezaposlena osoba do 30 godina života s invaliditetom,
 • završena srednja škola - SSS
 • vodi se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

7.   Uz  prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti(izdana nakon datuma objave natječaja),
 3.  potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u  
 4.  
 5. preslika osobne iskaznice,
 6. potvrda - uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
 7. preslika dokaza o završenoj srednjoj školi - SSS,
 8. dokaz o invaliditetu.
 9. drugi odgovarajući  dokaz iz kojeg je vidljivo da  ispunjava uvjete iz natječaja.

 

Kandidati će biti pozvani na Intervju, koji će provesti Povjerenstvo za provođenje ovog natječaja.

 

Isprave  se prilažu u neovjerenoj preslici  koje je potrebno  prije potpisivanja ugovora o radu ovjeriti kod javnog bilježnika.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Podaci o plaći radnog mjesta: bruto II plaća 5.426,36 kuna.

 

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu zajedno sa svim prilozima  u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Grada Novske u zatvorenoj koverti s naznakom: “Uključiti se i biti uključen” Program za mlade grada Novske na adresu: Grad Novska, Trg Dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, poštom ili osobno u Urudžbenom uredu Gradske uprave u Gradu Novska. Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost prije potpisivanja Ugovora o radu.

O izboru kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u roku od 60 dana od zaključenja natječaja.

Ovaj natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Grada Novske i na stranicama i info ploči HZZ-a.

Prijave se podnose zaključno do 24. siječnja 2019.

Partner u provođenju ovog projekta: Srednja škola Novska, Tina Ujevića 2/a, 44330 Novska.     

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                 GRAD NOVSKA