Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu službenika/ce u Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu na radno mjesto: 1.ADMINISTRATIVNI REFERENT 1- izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-02/19-01/1

URBROJ: 2176/04-02-19-2

Novska, 10. travnja 2019.

 

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu,  dana 10. travnja 2019. godine, raspisuje

 

                                                        JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu službenika/ce u Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu na radno mjesto:

 1. ADMINISTRATIVNI REFERENT

1- izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema upravnog ili ekonomskog smjera,
 • najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • položen državni stručni ispit.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osoba bez državljanstva, pored ispunjavanja prethodno navedenih uvjeta i uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje Ministarstva uprave.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 86/08, 61/11 i 4/18). Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Grada Novske www.novska.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati koji  ostvaruju  pravo  prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuju i imaju prednost u odnosu na druge ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang - listi ostvarili najveći ili isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i za isto priložio dokaze.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  („Narodne novine“ broj: 121/17), dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih uvjeta natječaja (stručna sprema,

radno iskustvo, položen državni stručni ispit), i dokaze kojima dokazuju da ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i to: rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata, ne starije od 6 mjeseci: dokaz o nezaposlenosti - potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

ne starije od mjesec dana; presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja; dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kad se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi, potvrda poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kad se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji); preslika pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja); potvrda o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kada se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja, rodni list ( ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja); rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja
 

Kandidati koji se pozivanju na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivanju na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na Javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( svjedodžba ili diploma),
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci, od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na natječaj,
 • dokaz o radnom stažu u struci (rješenje, ugovor o radu, potvrda, izjava i sl.), iz kojeg je vidljivo odgovarajuće radno iskustvo, 
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba iz koje je vidljiv predmet- engleski jezik),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11 i 4/18),

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

 

Natjecati se može i kandidat kod kojeg je nastupila rehabilitacija u skladu s  posebnim zakonom.

Izabrani kandidat pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na obavljanje liječničkog pregleda. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa.

Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Grad Novska.

Natječaj za prijam u službu objavit će se u Narodnim novinama, internetskoj stranici Grada Novske i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Novska

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Grad Novska, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Grad Novska će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, za potrebe natječajnog postupka).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: «Za natječaj - Administrativni referent/ica“, na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava bit pozvani na dopunu prijave.

Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Prijave na natječaj se podnose zaključno sa 25. travnjem 2019.

                                                                                                                                  GRAD NOVSKA