Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV na dostavu prijava za sufinanciranje Programa obnove pročelja višestambenih i stambeno poslovnih građevina na području Grada Novske u 2018. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD NOVSKA

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 402-058/18-01/23
URBROJ: 2176/04-03-18-2
Novska,   21. lipnja 2018.

 

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13, 39/14,  4/18 i 15/18-ispravak) i članka  7. Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih i stambeno poslovnih zgrada u 2018. godini (“Službeni vjesnik” Grada Novske, broj 30/18)  Gradonačelnik Grada Novske objavljuje

 

JAVNI POZIV

 na dostavu prijava za sufinanciranje Programa obnove pročelja

višestambenih  i  stambeno poslovnih  građevina na području

 Grada Novske u  2018. godini

 

 

1. Javni poziv  na dostavu prijava upućen je fizičkim i pravnim osobama – vlasnicima / suvlasnicima vešestambenih  i stambeno poslovnih građevina:

(a) koje se  nalaze se na području Grada Novske,

(b) koje se koriste za stanovanje  i  imaju tri ili više stambenih jedinica ili se koriste za

      stambeno poslovnu namjenu,     

(c) koje su izgrađene na zasebnoj građevnoj čestici.

 

Predmetom sufinanciranja ne mogu biti:

  • obiteljske kuće,
  • stambene zgrade za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13 i 65/17) sve do pozitivnog okončanja postupka.

 

2. Prijavu može podnijeti vlasnik, predstavnik suvlasnika ili upravitelj gore navedenih građevina  koji se prijavljuje za zajedničko sufinanciranje obnove pročelja s Gradom Novska  prema modelu sufinanciranja:  Grad Novska  max 70%, podnositelji prijava  max 30%  troškova obnove.

 

3. Na građevinama iz točke 1. ovoga Javnog poziva sufinancirat će se troškovi izvođenja radova obnove pročelja, kako slijedi:

  • građevinski radovi (demontaža i razgradnja postojeće fasade, zidarski  i krovopokrivački radovi ),    

-     obrtnički  radovi (limarski i bravarski radovi),

-     nadzor građenja (stručni i projektantski),

-     trošak projektne dokumentacije.

 

4. Podnositelj prijave koji je uvršten na Listu prioriteta, a koji je sukladno propisima kojima se uređuje javna nabava obvezan provoditi postupak javne nabave radova, dužan je postupak nabave provoditi sukladno tim propisima.

U postupku odabira najpovoljnije ponude za izvođenje radova na obnovi pročelja, podnositelj prijave dužan je osigurati sudjelovanje jednog predstavnika Grada Novske.

 

5. Podnositelj prijave dužan je uz Prijavu  priložiti slijedeću dokumentaciju, u izvorniku ili preslici:

5.1. potpisan i cjelovito popunjen  Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje obnove pročelja,

5.2.  izvadak iz zemljišne knjige za višestambenu ili stambeno poslovnu zgradu,

5.3. dokaz o legalnosti građevine,

5.4. podatak o starosti građevine,

5.5. troškovnik ovjeren od ovlaštene osobe,

5.6.  pisanu suglasnost  ovjerenu od svih suvlasnika (natpolovična većina suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika) kojom se ovlašćuje Podnositelj prijave da u predmetnom postupku zastupa sve suvlasnike ( za objekte koji nemaju upravitelja zgrade i imenovanog predstavnika suvlasnika),

5.7. upravitelj zgrade  mora dostaviti  suglasnost suvlasnika (natpolovična većina suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika) i ugovor o upravljanju stambenom zgradom.

Ukoliko podnositelj prijave ne dostavi cjelokupnu dokumentaciju prijava se isključuje iz daljnjeg postupanja te podnositelj prijave nema pravo na žalbu.

 

6. Vlasnik / suvlasnik građevina iz točke 1. ovoga Javnog poziva, prijavu za sufinanciranje podnosi pisanim putem, popunjavanjem propisanog obrasca prijave koji se može preuzeti u Gradu Novska, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje, Trg dr. Franje Tuđmana 2/kat, pisarnica  ili na službenoj internet stranici www.novska.hr , gdje je objavljen i ovaj Javni poziv.

 

7. Popunjenu prijavu podnositelj treba dostaviti zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom određenom u ovom javnom pozivu na adresu: Grad Novska, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska s naznakom “Sufinanciranje  obnove pročelja – Ne otvaraj”.

Prijava na javni poziv  dostavlja se u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici s naznakom  i adresom  Podnositelja prijave.

 

Javni poziv  je otvoren od 21. lipnja 2018. godine  do konačnog utroška sredstava osiguranih  u proračunu za 2018. godinu.

 

Prijave se otvaraju redoslijedom  zaprimanja (slijedeći radni dan  od podnošenja prijave u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2/I kat, soba 222, u 9 sati). Javnom otvaranju prijava mogu nazočiti podnositelji i njihovi ovlašteni predstavnici.

           

8. Postupak pregleda i ocjenjivanja prijava, utvrđivanje Liste reda prioriteta, žalbeni postupak, odabir  prijavitelja i sklapanje ugovora o sufinanciranju obnove pročelja  propisani su Odlukom o uvjetima načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih i stambeno poslovnih zgrada u 2018. godini (“Službeni vjesnik” Grada Novske, broj 30/2018).

 

9. Podrobnije informacije mogu se dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska, tel. 044/691520.

         

 

        

GRADONAČELNIK

Marin Piletić, prof. v.r.

OBRAZAC PRIJAVE