Grad NOVSKA Službene stranice

Javni poziv udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za dodjelu financijske potpore za provođenje programa formiranja, opremanja i djelovanja povijesne postrojbe Gradiške graničarske pukovnije na području Grada Novske

 

KLASA: 402-08/19-01/31

URBROJ: 2176/04-03-19-1

Novska, 31. svibnja 2019.

 

                                                                                                                                 

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), (u daljnjem tekstu: Uredba), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novske Službeni vjesnik 63A/15)- (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te članka 46. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 24/109, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13 i 39/14) Gradonačelnik Grada Novske objavljuje

 

Javni poziv udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za dodjelu financijske potpore za provođenje programa formiranja, opremanja  i djelovanja povijesne postrojbe Gradiške graničarske pukovnije na području Grada Novske

 

 

 1. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je financiranje programa  formiranja, opremanja  i djelovanja povijesne postrojbe Gradiške graničarske  pukovnije na području Grada Novske.

 

Program obuhvaća formiranje i opremanje povijesne postrojbe  Gradiške graničarske  pukovnije s najmanje 5 vojnika opremljenih potrebnim povijesnim odorama  i opremom, a  koja će sudjelovati na svim manifestacijama Grada Novske te na predstavljanju Grada Novske na manifestacijama drugih  gradova.

 

 1. Cilj javnog poziva

Cilj javnog poziva je formiranje povijesne postrojbe Gradiške graničarske  pukovnije na području Grada Novske koja će sudjelovanjem na svim manifestacijama promovirati novljansku kulturnu i povijesnu baštinu.

 

 1. Ukupna sredstva za financiranje

Za financiranje  osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od  30.000,00  kuna.

 

 1. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljiv prijavitelj  je udruga proistekla iz Domovinskog rata koja ima  sjedište na području Grada Novske i koja aktivno djeluje na području Grada Novske  ili  ima sjedište izvan Grada Novske, ali u svom osnivačkom aktu ima određeno područje djelovanja koje se proteže i na Grad Novsku i koja aktivno djeluje na području Grada Novske, uz uvjet da ista ispunjava sve odredbe  Pravilnika i sve uvjete Javnog poziva.

 

 1. Uvjeti koje mora ispunjavati prijavitelj su sljedeći:

U skladu s uvjetima iz javnog poziva, sredstva za  prijavljene programe mogu ostvariti  udruge proistekle iz Domovinskog rata koje:

 • su upisane u odgovarajući Registar pravnih osoba i čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • su uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Grada Novske za 2018. godinu, uključujući i dostavu izvješća o namjenskom korištenju sredstava;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu  (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način).

 

 1. Upute za prijavitelje

Sastavni dio ovog Javnog poziva i njegov neizostavni dio čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju:

 • visina sredstava određena za financiranje prioriteta ovog javnog poziva, najniži i najviši iznos koji se može dodijeliti po programu;
 • tko može podnijeti prijavu na javni poziv,
 • tko  ne može podnijeti prijavu  na javni poziv;
 • detaljni uvjeti za ostvarivanje prava na potporu za provedbu projekta;
 • dokumentacija koja se obavezno mora priložiti prijavi;
 • odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima;
 • posebne obveze za prijavitelje te ostale odredbe.

 

 1. Rok  za podnošenje prijave na javni poziv

Rok za podnošenje prijave projekata je 30 dana, a završava 1. srpnja 2019. godine

 

 1. Način dostave prijave na javni poziv i adresa za dostavu prijave

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Novske - www.novska.hr te uz prilaganje svih priloga koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje

Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, a na omotnici treba obavezno naznačiti:

 

 1. Naziv i adresu prijavitelja
 2. Naznaku  - „PRIJAVA  NA JAVNI POZIV – DODJELA FINANCIJSKE POTPORE ZA FINANCIRANJE  PROGRAMA FORMIRANJA, OPREMANJA I DJELOVANJA POVIJESNE GRADIŠKE PUKOVNIJE– NE OTVARATI!“
 3. Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno u pisarnicu Grada Novske  na sljedeću adresu:

GRAD NOVSKA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2

44330 NOVSKA

 

 1. Razmatrati će se samo programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

 1. Dodatne informacije i upute za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu mogu se zatražiti  elektronskom poštom najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava na adresu: sonja.marohnichorvat@novska.hr  ili karolina.simicic@novska.hr. ili na broj telefona 691 519.

Grad Novska  nije obvezan davati odgovore ili pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

 

GRADONAČELNIK

 

 Marin Piletić, prof.

Prilozi:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

KRITERIJI

Obrazac 1 - Opis programa ili projekta

Obrazac 2 - Proračun projekta

Obrazac 3 - izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 - Ugovor  o financiranju

Obrazac 5 - Opisni izvještaj projekta 

Obrazac 6 - Financijski izvještaj

Obrazac 7 - ZAHTJEV ZA ISPLATU SREDSTAVA