Grad NOVSKA Službene stranice

Javni poziv za predlaganje projekta za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske u 2018. godini provoditi udruge iz Domovinskog rata, udruge koje skrbe o starijoj populaciji i Vjerske zajednice

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIKKLASA: 402-01/18-01/12
URBROJ: 2176/04-03-18-1

Novska, 23. listopada 2018.

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), (u daljnjem tekstu: Uredba), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novske Službeni vjesnik 63A/15)- (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te članka 46. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 24/109, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13, 39/14, 4/18 i 15/18 - ispravak) Gradonačelnik Grada Novske objavljuje 

 

Javni poziv

za predlaganje  projekta za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske u 2018. godini provoditi udruge iz Domovinskog rata, udruge koje skrbe o starijoj populaciji  i Vjerske zajednice

 

1. Predmet Javnog poziva

Predmet ovog  Javnog poziva za predlaganje projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske u 2018. godini  provoditi udruge iz Domovinskog rata, udruge koje skrbe o starijoj populaciji  i Vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je prikupljanje projekata  udruga i Vjerskih zajednica koji će se u skladu s s Uredbom, Pravilnikom i ovim Javnim pozivom financirati iz Proračuna Grada Novske za 2018, godinu, a kojima će se zadovoljiti javne potrebe iz jednog od sljedećih područja:

- djelovanja udruga iz Domovinskog rata,

- unapređenja prostora za rad udruga koje vode skrb o starijoj populaciji te

- obnove, izgradnje ili opremanja  sakralnih objekata.

 

Programi i projekti moraju biti od interesa za Grad Novsku, stručno utemeljeni, kvalitetni, kreativni, inovativni, ekonomični i racionalni te pridonositi zadovoljenju jedne od javnih potreba utvrđene ovim Javnim pozivom.

 

2. Ciljevi Javnog poziva

Ciljevi ovog  Javnog poziva su zadovoljavanje dijela javnih potreba na području Grada Novske   koje se odnose na:

 • područje djelovanja udruga iz Domovinskog rata,
 • unapređenje prostornih uvjeta u kojima djeluju udruge koje skrbe o starijoj populaciji na području Grada Novske  te
 • obnovu, izgradnju ili opremanja sakralnih objekata.

 

 

3. Ukupna visina sredstava za financiranje projekata iz ovog Javnog poziva

Za financiranje projekata temeljem ovog Javnog poziva  u proračunu Grada Novske osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od  258.000,00 kuna i to:

 • 65.000,00 kuna za projekte udruga iz Domovinskog rata
 • 43.000,00 kuna za kapitalne projekte udruga koje skrbe o starijoj populaciji na području Grada Novske  te
 • 150.000,00 kuna za obnovu, izgradnju ili opremanje sakralnih objekata.

 

4. Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljiv prijavitelji su isključivo: 

 • Udruge proistekle iz Domovinskog rata  koje imaju  sjedište na području Grada Novske i koje aktivno djeluju na području Grada Novske  uz uvjet da  ispunjavaju sve uvjete  ovog  Javnog poziva,
 • Udruge koje skrbe o starijoj populaciji Grada Novske uz uvjet da ispunjavaju sve uvjete  ovog  Javnog poziva te
 • Vjerske zajednice koje imaju sjedište na području Grada Novske uz uvjet da iste ispunjavaju sve uvjete  ovog  Javnog poziva.

 

Prijavitelj  u projektu može imati i partnera/e koji mora/ju zadovoljiti sve uvjete koje mora zadovoljiti i prijavitelj.

 

5. Uvjeti koje mora ispunjavati prijavitelj su sljedeći:

U skladu s uvjetima iz Javnog poziva sredstva za  prijavljene projekte mogu ostvariti  udruge ili Vjerske zajednice koje:

 • su upisane u odgovarajuće Registre pravnih osoba i čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • na ovaj Javni poziv prijave  kvalitetne, inovativne i korisne projekte koji omogućuju razvoj civilnoga društva i zadovoljenje jedne od javnih potreba određenih ovim Javnim pozivom.
 • su uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Grada Novske za  2017. i 2018. godinu, uključujući i dostavu izvješća o namjenskom korištenju sredstava,
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada,
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom (za prijavitelje projekata koji od Grada traže sredstva u iznosu većem od 50.000,00 kuna),
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta koji prijavljuju na Javni poziv,
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima te
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu  (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način).

 

6. Upute za prijavitelje

Sastavni dio ovog Javnog poziva i njegov neizostavni dio čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju:

 • akti na kojima se temelje prioriteti svakog  područja javnog poziva;
 • specifični ciljevi svakog područja javnog poziva
 • visina sredstava određena za svako područje natječaja, najniži i najviši iznos koji se može dodijeliti za svako područje javnog poziva, visina sredstava za svako prioritetno područje i okvirni broj prijava za svako područje javnog poziva;
 • tko može podnijeti prijavu na javni poziv, 
 • detaljni uvjeti za ostvarivanje prava na potporu za projekt;
 • dokumentacija koja se obavezno mora priložiti prijavi; 
 • odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima; 
 • posebne obveze za prijavitelje  i dr.

 

7. Rok  za podnošenje prijave na javni poziv
Rok za podnošenje prijave programa/projekata je 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Novske - www.novska.hr. 

 

8. Način dostave prijave na javni poziv i adresa za dostavu prijave
Prijave projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Grada Novske - www.novska.hr te uz prilaganje svih priloga koji su  navedeni u Uputama za prijavitelje.

 

Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, a na omotnici treba obavezno naznačiti:

 

1. Naziv i adresu prijavitelja i 

2. Naznaku  - „PRIJAVA  NA JAVNI POZIV - PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA,  UDRUGA KOJE SKRBE O STARIJOJ POPULACIJI  I VJERSKIH ZAJEDNICA ZA ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA  NA PODRUČJU GRADA NOVSKE U  2018. GODINI   – NE OTVARATI!“

3. Ispod teksta iz prethodne točke treba navesti područje javnog poziva za koje prijavitelj podnosi prijavu  (Npr. Područje djelovanja udruga proisteklih iz Domovinskog  rata)

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno u pisarnicu Grada Novske na sljedeću  adresu: 

GRAD NOVSKA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2

44330 NOVSKA

 

9. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti udovoljavaju  propisanim uvjetima  Javnog poziva.


10. Dodatne informacije i upute za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu mogu se zatražiti  elektronskom poštom najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava na adresu: sonja.marohnichorvat@novska.hr  ili karolina.simicic@novska.hr. ili na broj telefona 691 519.

Grad Novska  nije obvezan davati odgovore ili pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka. 

 

GRADONAČELNIK

Marin Piletić, prof.

OVDJE MOŽETE PREUZETI:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

KRITERIJI 1

KRITERIJI 2

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC 5

OBRAZAC 6

OBRAZAC 7

OBRAZAC 8

OBRAZAC 9