Grad NOVSKA Službene stranice

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata – 1 izvršitelj

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i plaća, ravnateljica Razvojne agencije  grada Novske – NORA dana 01.8.2018. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata – 1 izvršitelj

Uvjeti:

Stupanj stručne spreme: najmanje VSS smjera ekonomije, građevine, prava ili agronomije

Radno iskustvo: najmanje 5 godina radnog iskustva te najmanje 3 godine radnog iskustva u pripremi i provedbi EU projekata

Posebni uvjeti: dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu te dobro poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola

 

Poslovi i zadaci:

  • samostalno izvršava sve poslove i aktivnosti vezane za područje pripreme i razvoja projekata, pripremu aplikacija i redovno praćenje svih natječaja, kako nacionalnih tako i EU fondova;
  • izrađuje poslovne planove, investicijske studije i strategije;
  • radni zadaci predviđaju i aktivnu  savjetodavnu pomoć korisnicima usluga
  • praćenje zakonskih odredbi i aktualnih zbivanja na području struke te izradu i prikupljanje potrebne dokumentacije;
  • samostalno izrađuje projektnu dokumentaciju te prijave za sve natječaje, provodi odobreni projekt, priprema izvješća prema ugovornim tijelima i kontrolira podređene u svim gore navedenim poslovima;
  • za svoj rad odgovara Ravnateljici i obavezan je podnositi izvještaje Ravnateljici najmanje jednom tjedno;
  • preuzima dio poslova iz drugih segmenata djelatnosti Ustanove ovisno o potrebama, unutarnjoj preraspodjeli poslova, mogućnostima i znanjima samog radnika;
  • prihvaća dodatna usavršavanja radi postizanja što kvalitetnijeg poslovanja, u skladu sa odlukom Ravnateljice
  • u skladu s mogućnostima i odlukom Ravnateljice preuzima obveze i odgovornosti ostalih zaposlenika u slučaju privremene spriječenosti istih (bolest, godišnji odmor, službeni put i sl.);
  • prihvaća prema nalogu Ravnateljice izvršavanje ostalih poslova i aktivnosti koji su u interesu Ustanove, u svrhu realizacije određenih zajedničkih projekata, a koji nisu direktno vezani tj. utvrđeni za pojedino radno mjesto.

 

Svi prethodno navedeni uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.

Ukoliko smatra potrebnim ravnateljica Agencije može imenovati stručnu komisiju koja će provjeriti znanje, sposobnost i vještine kandidata prijavljenih na natječaj.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pomoću odgovarajućih pisanih tekstova, rješavanjem zadataka, intervjuom.

 

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i to: ovjerene preslike diplome i domovnice,  dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca, presliku vozačke dozvole  i životopis.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju Temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji dužan je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo prednosti.

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku 10 dana od dana objave natječaja putem pošte ili osobnom dostavom na adresu: RAZVOJNA AGENCIJA GRADA NOVSKE-NORA ,  Kralja Tomislava 4, 44330 Novska s napomenom ''Natječaj – ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u obzir pri odlučivanju o izboru. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 10 dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

 

RAZVOJNA AGENCIJA GRADA NOVSKE – NORA

Ravnateljica

Vida Iličić,v.r.